Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Data:
2021-05-25
Sygnatura:
DKP3.8011.31.2020
25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.
Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR.  

 

Z opublikowanej przez Szefa KAS informacji wynika, że trzech spokrewnionych rezydentów Włoch, jest właścicielami dwóch spółek - włoskiej i polskiej. Planują oni podwyższenie kapitału spółki włoskiej i wniesienie do niej w drodze wkładu niepieniężnego udziałów w spółce polskiej. W przyszłości spółka Polska może  wypłacać do Włoch dywidendy korzystając ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z dyrektywy parent-subsididary. 

W wydanej opinii zabezpieczającej Szef KAS stwierdził, że do analizowanej czynności, nie powinna znaleźć zastosowania klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania.

Będzie tak mimo, że nowa struktura własnościowa będzie pozwalała na bezpośrednie przekazanie dywidend ze spółki polskiej do spółki włoskiej bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Szef KAS ocenił, iż oznacza to, że w analizowanej sprawie dojdzie do osiągnięcia korzyści podatkowej oraz, że osiągnięcie tej korzyści jest jednym z głównych celów dokonania czynności. 

Równocześnie Szef KAS uznał, iż sposób działania nie jest sztuczny. Uwzględnił on, iż celem planowanej czynności jest utworzenie grupy kapitałowej poprzez przekazanie kontroli nad spółką polską bezpośrednio do spółki włoskiej, w celu uproszczenia aktualnej struktury korporacyjnej i wyeliminowania nieefektywności związanych z pośrednim powiązaniem obu spółek. Podkreślił, iż spółka włoska funkcjonuje na rynku dłużej oraz posiada siedzibę w kraju miejsca zamieszkania nierezydentów. Stąd też naturalnym kierunkiem działań zarządczych jest powierzenie spółce włoskiej funkcji dominującej w nowoutworzonej grupie kapitałowej. W efekcie nie można zatem uznać, że wybór spółki włoskiej na spółkę holdingową jest nieracjonalny i nosi znamiona sztuczności.

Zdaniem Szefa KAS stworzenie struktury holdingowej łączącej spółki działającej w jednym segmencie rynku i posiadające podobną strukturę własnościową należy uznać za racjonalne działanie, które pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów finansowych posiadanych przez obie spółki – poprzez ich bezpośrednie powiązanie i wyeliminowanie ze struktury ich powiązań tych o charakterze osobowym. Treść opinii wydaje się wskazywać przy tym, iż Szef KAS  rezerwuje sobie prawo do oceny czy wybór kraju, w którym zlokalizowany nie stanowi nadużycia. 

Analizując przedstawiony dokument warto zwrócić uwagę na fakt, iż Szef KAS uważnie analizował kwestię tego czy za sztuczne nie należy uznać faktu, iż spółka polska wypłaci dywidendę dopiero po jej przeniesieniu do spółki włoskiej. W analizowanym stanie faktycznym uznał on, iż sztuczność nie zachodzi, bowiem w Spółce Polskiej nie zostały nagromadzone znaczne zyski niepodzielone, które po przeprowadzeniu czynności mogłyby podlegać zakumulowanej wypłacie. Sam fakt analizy tej okoliczności przez Szefa KAS wydaje się wskazywać przy tym, iż sytuacje w których wypłata dywidendy jest odraczana do momentu gdy znaleźć może zastosowanie zwolnienie podatkowe, może podlegać analizie z punktu widzenia zasadności zastosowania GAAR. 

Odnosząc się do przesłanki sprzeczności Szef KAS stwierdził, iż sam fakt braku opodatkowania nierezydentów z tytułu czynności przeniesienia udziałów spółki polskiej do spółki włoskiej nie może być postrzegany jako sprzeczny z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Brak opodatkowania w tym zakresie wynika bowiem z faktu, iż wniesienie przez nierezydentów do włoskiej spółki udziałów w spółce polskiej nie wykazuje związku z terytorium Rzeczypospolitej wystarczającego, aby ustawodawca zdecydował o powstaniu obowiązku podatkowego w tym zakresie. 

Organ stwierdził także, że nieopodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę polską do spółki włoskiej nie może być traktowane jako spełniające przesłankę sprzeczności. W tym zakresie ważna dla niego pozostawała analiza czy dywidendy wypłacane przez spółkę polską będą automatycznie transferowane do nierezydentów. Ponieważ okoliczności sprawy wskazywały, że wypłata dywidendy przez spółkę włoską będzie następowała tylko, jeżeli spółka ta osiągnie zysk i zajdą przesłanki uzasadniające wypłatę dywidendy na rzecz nierezydentów oraz dywidenda ta będzie opodatkowana podatkiem dochodowym we włoszech, zwolnienie z opodatkowania dywidend otrzymanych przez spółkę włoską od spółki polskiej nie zostało uznane za sprzeczne z przedmiotem lub celem ustaw o podatku dochodowym. 

Warto zwrócić uwagę, iż w treści dokumentu Szef KAS podkreślił, że w analizowanej sytuacji płatnik będzie mógł zastosować zwolnienie dywidendowe, jeżeli spełni wynikające z polskich przepisów wymogi dokumentacyjne. Pokazuje to w naszej ocenie, że uzyskanie opinii zabezpieczającej może stanowić cenne zabezpieczenie przed zastosowaniem klauzul antyabuzywnych w odniesieniu do płatności realizowanych w ramach złożonych struktur międzynarodowych.