Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
NSA
Data:
2021-05-24
Sygnatura:
I FPS 1/21
Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z dnia 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

 

Przypomnijmy, że w sytuacjach gdy postępowanie karne skarbowe wszczynane było bezpośrednio przed okresem przedawnienia pojawiały się wątpliwości, czy takie wszczęcie było zasadne i celowe, zwłaszcza z uwagi na specyfikę sprawy podatkowej i okoliczności rozliczenia podatku. 

Ocena tej kwestii doprowadziła do rozbieżności w orzecznictwie, choć zasadniczo dominowało stanowisko zgodne z poglądem władz skarbowych co do braku możliwości weryfikowania zasadności wszczęcia sprawy karnej skarbowej. Część sądów administracyjnych stała bowiem na stanowisku, że skutki związane z wszczęciem postępowania karnego skarbowego nie mogą być oceniane w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Z uwagi jednak na widoczne coraz częściej nadużywanie instrumentu zawieszenia biegu przedawnienia ze względu na wszczęcie sprawy karnej skarbowej, zagadnienie na nowo zostało przeanalizowane przez NSA i w tym zakresie podjęcie uchwały było z pewnością niezbędne do ujednolicenia praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych.

O przełomowych i korzystnych dla podatników wyrokach NSA w tych sprawach informowaliśmy we wcześniejszym artykule.

W uchwale NSA ostatecznie stanął po stronie podatników uznając, że instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie powinno wywołać skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zaś sądy administracyjne są uprawnione do weryfikowania tych okoliczności. Zgodnie ze stanowiskiem NSA, ocena instrumentalności może dotyczyć w szczególności sytuacji, gdy moment wszczęcia postępowania w sprawie karnej skarbowej, jest bliski dacie przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pisemne uzasadnienie uchwały dostarczyło przede wszystkim cennych wskazówek, jak należy oceniać, czy w danym przypadku wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie miało instrumentalnego charakteru i nie służyło jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zdaniem NSA o instrumentalizmie w szczególności świadczyć może:

  • fakt wszczęcia tego postępowania karnego skarbowego w sytuacji braku przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych (m.in. brak możliwości przypisania winy) lub istnienia negatywnych przesłanek procesowych (uniemożliwiających prowadzenie postępowania) oraz
  • brak aktywności procesowej organów to postępowanie prowadzących.

Uchwała NSA ma kluczowe znaczenie dla wszystkich spraw, gdzie organy podatkowe wydały (lub zamierzają wydać) decyzję pomimo upływu terminu przedawnienia. Należy zatem rozważyć zasadność odwołania się do uchwały, uwzględniając wskazane powyżej przesłanki, które mogą potencjalnie potwierdzać pozorowany charakter postępowania karnego skarbowego. Niewątpliwie, stwierdzenie instrumentalnego wszczęcia sprawy karnej skarbowej powinno prowadzić do umorzenia spraw podatkowych, gdzie organ podatkowy nie był w stanie wszechstronnie uzasadnić, dlaczego postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte i jakiemu celowi dokładnie miało służyć.