Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2022-05-22
Sygnatura:
0112-KDIL3.4012.145.2022.2.MS
W przypadku poniesienia przez gminę wydatków na realizację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nie zaistnieją negatywne przesłanki, wskazujące na brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu. Taką przesłanką nie jest płatność dokonana ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego w kwocie brutto.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2022 r.

 

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji. 

Gmina otrzymała promesę w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania z zakresu wodociągów. Przedmiotem zadania jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Faktury VAT od wykonawców robót wyłonionych w przetargu będą wystawione na Gminę. Po zakończeniu inwestycji i oddaniu powstałej infrastruktury do użytkowania, zostanie ona aportem wniesiona do spółki w zamian za otrzymane udziały.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w ramach programu inwestycji strategicznych "Polski Ład" - dofinansowanie przyznawane jest w kwocie brutto. 

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Gmina zapytała organ, czy dokonanie płatności za faktury od wykonawcy ze środków otrzymanych w kwocie brutto z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania inwestycji strategicznych "Polski Ład" będzie przesłanką negatywną wymienioną w art. 88 ustawy VAT, która nie daje prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych.

Zdaniem Gminy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie zaistnieją przesłanki negatywne wpływające na prawo Gminy do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

 

Stanowisko organu

Organ zgodził się ze stanowiskiem Gminy. 

W pierwszej kolejności wskazano, że Gmina spełnia przesłanki umożliwiające uznanie jej za podatnika VAT działającego przy realizacji inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opisane we wniosku przedsięwzięcie jest bowiem związane z wykonywaną w przyszłości czynnością opodatkowaną tj. z aportem powstałej infrastruktury do spółki z o.o. Organ podkreślił również, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie mają miejsca wyłączenia zapisane w art. 88 ust. 3a ustawy. 

W związku z powyższym wskazano, iż w przypadku poniesienia przez Gminę wydatków na realizację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nie zaistnieją negatywne przesłanki, wskazujące na brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu. Taką przesłanką nie jest płatność dokonana ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego w kwocie brutto.

Ponadto podkreślono, że kwestia kwalifikowalności wydatków (w tym VAT) zależy od zasad i założeń danego programu, nie zaś zasad opodatkowania podatkiem VAT określonych czynności zawartych w ustawie. Organ dodał również, że regulacje zawarte w ustawie o VAT w żadnym miejscu nie zakazują pozyskania dofinansowania od podmiotu trzeciego lub zewnętrznego funduszu na kwotę VAT. 

W świetle powyższej argumentacji, Organ zgodził się ze stanowiskiem Gminy potwierdzając, że płatność za faktury zakupu ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie brutto nie jest przesłanką negatywną wpływającą na prawo Gminy do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

 

Komentarz

Obecnie wiele jednostek samorządu terytorialnego realizuje inwestycje, które w części finansowane są z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dofinansowanie takie zazwyczaj kalkulowane jest w kwocie brutto. W związku z powyższym u podatników tych pojawiają się wątpliwości, czy w świetle prawa przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur zakupowych dokumentujących wydatki poniesione na tego rodzaju inwestycje. Organy podatkowe przyjmują w tym zakresie jednolite stanowisko - w uzasadnieniach do wydanych interpretacji podatkowych wskazują, że kwestia prawa do odliczenia wynika wprost ze statusu podatnika VAT posiadanego przez JST przy realizacji inwestycji. Innymi słowy, prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwać JST pod warunkiem, że będą one działać jako podatnik VAT, a inwestycja służyć będzie do czynności opodatkowanych. 

Odnośnie dofinansowania do realizacji inwestycji, organy podkreślają natomiast że ustawa o VAT nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Oznacza to, że fakt dofinansowania zakupu przez inny podmiot w kwocie brutto nie jest przesłanką negatywną i nie pozbawia podatnika VAT prawa do odliczenia.