Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Data:
2020-06-22
Sygnatura:
DKP2.8011.19.2019
22 czerwca 2020 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą dotyczącą planowanego połączenia odwrotnego dwóch spółek. Wskazał on tym samym, iż do analizowanego połączenia, w jego ocenie, nie powinna znaleźć zastosowania klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opublikowany przez Szefa KAS dokument nie zawiera wielu informacji o stanie faktycznym sprawy. Wynika z niego jednak, iż spółka matka, będąca spółką przejmowaną, zredukowała zakres swojej działalności, m.in. w związku z COVID-19. 

Szef KAS stwierdził, że chociaż połączenie będzie skutkowało powstaniem korzyści podatkowej w postaci braku opodatkowania połączenia, to jednak za realizacją transakcji przemawiają istotne i rzeczywiste powody ekonomiczne, które wydają się mieć decydujące znaczenie dla podjęcia decyzji o planowanym kierunku działań. Wskazana we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej korzyść podatkowa nie mogła zatem zostać uznana za główny lub jeden z głównych celów realizacji czynności. Co za tym idzie, nie został spełniony jeden z warunków zastosowania klauzuli - głównym lub jednym z głównych celów czynności podatnika nie było osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.

W tym kontekście warto wspomnieć, że do wymienionych przez Szefa KAS przyczyn ekonomicznych uzasadniających połączenie odwrotne należało:

  • zmniejszenie zakresu usług świadczonych przez spółkę przejmowaną z jednoczesnym utrzymaniem aktualnego poziomu zatrudnienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę kryzys wywołany pandemią koronawirusa,
  • uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej,
  • zwiększenia efektywności w zarządzaniu przepływami pieniężnymi w grupie.

Szef KAS stwierdził również, iż działanie podatnika nie pozostaje sprzeczne z celem ustawy podatkowej. Wskazał on, iż  celem art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT jest zapewnienie neutralności podatkowej restrukturyzacji dokonywanej w uzasadnionych celach gospodarczych, zaś - w świetle wskazywanych przez wnioskodawcę wyjaśnień - planowane połączenie odwrotne ma zostać przeprowadzone właśnie z takich powodów. 

Co ciekawe, Szef KAS dostrzegł, iż w okolicznościach tej konkretnej sprawy, sposób ukształtowania pierwotnej struktury grupy nosił pewne znamiona sztuczności. Organ wskazał jednak, iż samo wystąpienie przesłanki sztuczności nie jest wystarczające do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.