Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2020-12-22
Sygnatura:
0114-KDIP2-2.4010.289.2020.1.PP
Wartość niespłaconych zobowiązań spółki pozostałych na dzień wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi dla niej przychodu podatkowego w zakresie podatku CIT.

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która postanowiła zbyć swój majątek, a następnie przeprowadzić procedurę likwidacyjną. Wartość posiadanych przez spółkę aktywów nie przekraczała wysokości zobowiązań spółki wobec wspólników z tytułu pożyczek. Wspólnicy, będący jednocześnie pożyczkodawcami, nie wyrazili zgody na umorzenie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań i zwolnienie jej z długu. Zobowiązania pożyczkowe nie uległy ponadto przedawnieniu i nie przedawnią się w momencie wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Pomimo braku zgody pożyczkodawców na umorzenie długu spółka zamierza przeprowadzić wszystkie czynności likwidacyjne, na skutek czego zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego pomimo tego, że posiada ona nieuregulowane i niezabezpieczone zobowiązania.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy wartość niespłaconych zobowiązań spółki pozostałych na dzień wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego będzie w jakimkolwiek momencie stanowić dla niej przychód podatkowy w zakresie podatku CIT.

Zdaniem spółki, wartość niespłaconych pożyczek w zakresie kwoty głównej oraz odsetek należnych na dzień wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego nie będzie stanowiła dla spółki przychodu podatkowego na gruncie podatku CIT. Z przepisów ustawy o CIT wynika bowiem, że przychód podatkowy powstaje u dłużnika w przypadku wystąpienia umorzenia lub przedawnienia zobowiązania. Sytuacja taka nie będzie jednak miała miejsca w niniejszej sprawie. Spółka zostanie bowiem wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, na skutek czego automatycznie wygasną wszelkie zobowiązania spółki. Nie będzie przy tym konieczne zawarcie jakiejkolwiek umowy z wierzycielami czy też uzyskanie ich zgody na dokonanie czynności likwidacyjnych. A skoro tak, to nie istnieją żadne podstawy, aby w niniejszej sprawie móc mówić o zwolnieniu z długu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Tym samym, na skutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółka nie uzyska przysporzenia majątkowego, ponieważ w momencie wygaśnięcia zobowiązania spółka nie będzie już istnieć.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska spółka przywołała szereg interpretacji indywidualnych.

Organ w całości uznał stanowisko spółki za prawidłowe i w konsekwencji odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska spółki