W czasie wakacji uchwalono wiele zmian i nowych regulacji w przepisach związanych z energetyką. W ramach cyklu artykułów przedstawiamy kluczowe zmiany uchwalone w ostatnim czasie w energetyce, w tym - w kolejnych artykułach szczegółowo omówimy kluczowe zmiany w prawie energetycznym obowiązujące już od początku września. Poniżej omawiamy zmiany w zinstytucjonalizowanych formach energetyki obywatelskiej - klastrach energii i spółdzielniach energetycznych.

 

Klastry energii

Wprowadzone nowe regulacje zwiększają atrakcyjność klastrów energii, które dotychczas poza kilkoma rozwiązaniami, nie mogły przynosić szczególnych korzyści ekonomicznych, czy nawet technicznych.

Ustawa OZE zmienia przede wszystkim definicję klastra energii. Dotychczas klaster energii mogły tworzyć w zasadzie dowolne podmioty - po wejściu w życie nowelizacji, klaster energii będzie musiał się składać co najmniej z jednej jednostki samorządu terytorialnego, spółki gminnej lub spółki kontrolowanej przez gminę - co w praktyce oznacza wyższe zaangażowanie samorządów w tworzenie klastrów. Powstanie również rejestr klastrów energii, co pozwoli na większą transparentność ich działania.

Jednocześnie doprecyzowano zasady funkcjonowania klastrów oraz funkcje, które spełnia koordynator w stosunku do OSD czy sprzedawców energii. Od teraz koordynator klastra energii faktycznie zajmuje się koordynowaniem np. zawierania zmienionych umów dystrybucyjnych, czy też prowadzenia rejestru rozliczeń klastra.

Stworzenie klastra energii stanie się także wyraźnie opłacalne, ponieważ energia rozliczana wewnątrz klastra będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opłaty OZE i kogeneracyjnej, a w zależności od efektywności zużycia energii wewnątrz klastra, energia zostanie zwolniona częściowo z opłat dystrybucyjnych. 

Korzyści z uczestnictwa w klastrze mogą się zatem okazać wymierne dla lokalnej społeczności.

 

Spółdzielnie energetyczne

Nowelizacja ustawy wprowadza także istotne zmiany funkcjonowania spółdzielni energetycznych. 

Przede wszystkim członkowie spółdzielni nie będą musieli być przyłączeni wyłącznie do sieci elektroenergetycznej, ale także sieci ciepłowniczej lub gazowej, a ponadto będą mogli dostarczać do siebie biogaz, biogaz rolniczy lub biometan innymi drogami niż za pośrednictwem sieci gazowej. Zakres działalności spółdzielni energetycznych będzie zatem znacząco rozszerzony i będzie pozwalał na działania także w zakresie produkcji i zużycia biogazu i biometanu. W definicji usunięto także wymóg przyłączenia do sieci poniżej 110 kV oraz definiowania obszarowego sieci ciepłowniczej i gazowej.

Zniesiono także limit ilości członków spółdzielni energetycznej, który dotychczas obejmował maksymalnie 1000 podmiotów, a także doprecyzowano dopuszczalne wielkości produkcji energii, biogazu przez spółdzielnię energetyczną. Niezależnie dodano także limity wytwarzania biometanu przez spółdzielnię energetyczną.

Zmiany przepisów w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych wpisują się w strategię rozwoju energetyki rozproszonej i lokalnych społeczności energetycznych. Niewątpliwie kolejne zmiany zachęcają do rozwoju tej gałęzi energetyki, a w świetle obciążonych sieci dystrybucyjnych, coraz częściej źródła lokalne będą odgrywały kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym odbiorców końcowych oraz samych wytwórców energii.