W czasie wakacji uchwalono wiele zmian i nowych regulacji w przepisach związanych z energetyką. W ramach cyklu artykułów przedstawiamy kluczowe zmiany uchwalone w ostatnim czasie w energetyce, w tym - w kolejnych artykułach szczegółowo omówimy kluczowe zmiany w prawie energetycznym obowiązujące już od początku września.

 

Biometan jako OZE

Przez długi czas Polska nie wdrożyła w pełni przepisów Dyrektywy RED II (Renewable Energy Directive), które była zobowiązana do wdrożenia jeszcze w 2021 roku. Dopiero teraz udało się uchwalić wiele potrzebnych zmian wynikających z dyrektywy, w tym w zakresie biometanu.

Co najmniej dla dużej części branży najbardziej oczekiwaną zmianą było wprowadzenie definicji biometanu do polskiego porządku prawnego. Po wielu propozycjach i zmianach, biometan został zdefiniowany jako gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe, lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu. Odstąpiono zatem od poprzedniej definicji odwołującej się do wartości energetycznej biometanu.

Biometan został uwzględniony także w pozostałych definicjach Ustawy OZE, w tym w definicji odnawialnego źródła energii oraz instalacji odnawialnego źródła energii, co w praktyce może rozwinąć biznes związany z biometanowniami w Polsce.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu oraz biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu będzie działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do rejestru wytwórców - co również powinno stworzyć jasne zasady, a tym samym uprościć procedury formalne rozpoczęcia takiej działalności.

Biometan został także objęty systemem gwarancji pochodzenia oraz możliwością wsparcia w postaci sprzedaży biometanu po stałej cenie zakupu. Z systemu wsparcia nie będzie za to korzystał już sam biogaz, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia ilości biometanowni w Polsce.

 

Ułatwienia w budowie biogazowni i biometanowni

Niezależnie uchwalona została ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, która ma upraszczać procedury administracyjne związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego i biometanu.

Nie każda biogazownia rolnicza została objęta przepisami ustawy - przepisy zostały skierowane głównie do rolników, którzy będą budowali biogazownie na własne potrzeby. Wprowadzono m.in. warunki podmiotowe (takie jak prowadzenie gospodarstwa rolnego) oraz przedmiotowe (ograniczenia mocy instalacji, wykorzystywanie wyłącznie określonych substratów do produkcji).

Spełnianie warunków określonych w ustawie pozwala jednak na budowę biogazowni na terenach oznaczonych w MPZP jako przewidujące możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub magazynowaniem. Rada gminy będzie mogła także uchwalić lokalizację biogazowni rolniczej niezależnie od ustaleń MPZP, o ile nie będzie się to sprzeciwiało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałom o utworzeniu parku kulturowego. Przewidziano także skrócony termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla biogazowni objętej przepisami ustawy - 65 dni.

Przepisy wprowadzają także możliwość uproszczonego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych z produkcji biogazu rolniczego i wprowadzanie ich do obrotu lub wykorzystanie na własne potrzeby. Jednocześnie nie stosuje się do tych produktów przepisów dotyczących uznania za produkt uboczny w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.