Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 24-25 lutego 2021 r. Sejm zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860). Oprócz tych związanych głównie z akcyzą, nowelizacja (według projektu ustawy zaproponowanego przez Komisję Finansów Publicznych) przewiduje kilka zmian w przepisach ustawy o Zdrowiu Publicznym, regulujących opłatę cukrową.

Obejmują one:

 • wskazanie wprost, że uprawnienia organów podatkowych w zakresie opłaty przysługują:
  • Naczelnikowi US,
  • Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej,
  • Dyrektorowi KIS,
  • Szefowi KAS oraz
  • Ministrowi Finansów Publicznych;
 • nadanie organowi właściwemu w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących opłaty cukrowej uprawnienia do wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie (w przypadku interpretacji ogólnych wydawanych na wniosek oraz interpretacji indywidualnych Minister Zdrowia ma zająć stanowisko w terminie 21 dni);
 • uregulowanie kwestii zwrotów napojów, poprzez wskazanie wprost, że kwotę raportowanej w danym okresie opłaty cukrowej pomniejszać będzie kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty;
 • dodanie obowiązku zamieszczenia danych dotyczących zwróconych napojów w informacji o opłacie składanej przez podmioty zobowiązane do raportowania;
 • doprecyzowanie definicji „wprowadzenia napoju na rynek krajowy” z nabycia napojów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na nabycie napojów w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Za szczególnie istotną należy uznać zmianę dotyczącą wskazania wprost w ustawie organów oraz trybu właściwego w sprawie interpretacji przepisów Opłaty cukrowej. Dotychczas bowiem (z uwagi na brak odpowiednich regulacji ustawowych) zarówno Ministerstwo Finansów jak też Ministerstwo Zdrowia nie było zainteresowane udzielaniem wiążących interpretacji przepisów o Opłacie. Wokół samej Opłaty pojawiło się więc sporo wątpliwości (po stronie technicznej jak i proceduralnej) czekających na potwierdzenie w drodze oficjalnej oraz wiążącej wykładni. Proponowane zmiany powinny zatem poprawić bezpieczeństwo podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązków związanych z Opłatą.

Zgodnie z projektem nowelizacji, zmiany w zakresie opłaty cukrowej miałyby wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.