Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
W dniu 1 czerwca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy mającej na celu wprowadzenie uproszczeń do ustawy o VAT - tzw. pakiet SLIM VAT 2. Zmiany te mają mają dotyczyć pięciu obszarów, określanych jako: prostsze fakturowanie, przyjazne odliczenie VAT, VAT w obrocie międzynarodowym, łatwiejszy obrót nieruchomościami oraz poprawa płynności finansowej. 

 

Transakcje łańcuchowe

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie regulacji, która potwierdzałaby dotychczasową praktykę wynikającą głównie z orzecznictwa TSUE. Planowane jest dookreślenie, że w przypadku eksportu / wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli wysyłka lub transport są organizowane przez pierwszy bądź ostatni podmiot, tzw. transakcję ruchomą należy przyporządkować odpowiednio do pierwszej bądź do ostatniej transakcji. 

 

Rozliczanie VAT z tytułu importu 

Kolejna z projektowanych zmian ma na celu umożliwienie podatnikom rozliczającym VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji w przypadku, gdy w pierwotnej deklaracji nie rozliczono podatku w całości lub w części. Złożenie korekty ma być możliwe w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatnik miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

 

Rozliczanie VAT naliczonego przy WNT

Projekt ustawy zakłada również rezygnację z warunku wykazania w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Zmiana ta stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A. 

Analogiczna zmiana dotyczy również importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa, rozliczanych w ramach systemu odwrotnego obciążenia. 

 

Odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie “na bieżąco”

Zgodnie z treścią projektu, w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 

Celem tych zmian jest zmniejszenie liczby składanych korekt deklaracji - możliwe ma być “kumulowanie” odliczeń VAT w jednej deklaracji za wybrany okres rozliczeniowy co do faktur, dla których prawo do odliczenia powstało w niedużych odstępach czasu. 

 

Pozostałe zmiany

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o VAT dotyczące:

  • modyfikacji przepisów w zakresie tzw. ulgi na złe długi (rozszerzenie zakresu stosowania o wierzytelności u podmiotów niebędących podatnikami VAT oraz wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi z 2 do 3 lat)
  • dopuszczenia możliwości składania oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
  • wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
  • konsolidacji środków zgromadzonych na rachunkach VAT w ramach rachunków prowadzonych przez różne banki;
  • możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

 

Wejście w życie

Zgodnie z zapisami projektu ustawy, zakładane zmiany mają w większości wejść w życie 1 października 2021 r.