Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
W dniu 23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące pakietu rozwiązań w zakresie podatku VAT wprowadzonych 1 stycznia 2021 r. pod nazwą Slim VAT. Zmiany dotyczyły między innymi zasad w zakresie rozliczeń związanych z wystawianiem faktur korygujących.

 

Faktury korygujące

Jednym z ważniejszych kwestii podjętych w objaśnieniach były zmiany dotyczące wystawiania faktur korygujących. Do 1 stycznia 2021 r. dla obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej in minus konieczne było uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy. Obecnie podatnik musi:

 • uzgodnić z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki korekty, 
 • posiadać dokumentację potwierdzającą uzgodnienie,
 • spełnić te warunki na moment dokonywania korekty podatku należnego,

W objaśnieniach wskazano przykładowe formy udokumentowania uzgodnień w zakresie korekty. Podatnicy mogą dokonać takich uzgodnień m.in.:  

 • w ramach umowy określającej, w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia (np. ze względu na przyznany mu rabat), 
 • w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy,
 • w trakcie trwania współpracy między stronami (w aneksach do umów, porozumieniach lub innych dokumentach),
 • w korespondencji e-mailowej.

Z objaśnień wynika, że nie ma zamkniętego katalogu dowodów potwierdzających uzgodnienia w zakresie korekty. Podatnik, w celu udokumentowania uzgodnień poczynionych z nabywcą, może również wykorzystać zgromadzoną dokumentację handlową z kontrahentem.

Co ważne, w treści objaśnień wskazano, że w nietypowych warunkach biznesowych uzgodnienia warunków korekty mogą się odbywać w formie:

 • ustaleń ustnych (np. telefonicznych), przy czym podatnik powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzająca przeprowadzenie ustnych uzgodnień,
 • domniemanej akceptacji uzgodnienia, przy czym konieczne jest wystawienie faktury korygującej, dokonanie przelewu oraz odpowiednia adnotacja w korespondencji do nabywcy,
 • wystawienia i dostarczenia faktury korygującej - wyłącznie w sytuacji braku kontaktów między kontrahentami,
 • zwrotu towarów i dokonania przelewu, przy czym zwrot należy opatrzyć opisem w dyspozycji przelewu lub w korespondencji wysłanej faktury. 

Ponadto, jednym ze szczególnych sposobów uzgodnienia korekty może być wygaśnięcie zobowiązania z mocy prawa, np. w przypadku zwolnienia jednej strony umowy z obowiązku świadczenia, a drugiej strony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

 

Pozostałe zmiany

Przedmiotem objaśnień były również inne zmiany wprowadzone przez pakiet zmian Slim VAT. W odniesieniu do przepisów dotyczących Wiążących Informacji Stawowych wskazano, że po utracie ważności WIS, w przypadku braku zmian w przepisach prawa, podatnik nadal będzie korzystał z ochrony na zasadach określonych w ustawie o VAT.

Od 1 stycznia 2021 r. wyłączono także obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności również do potrąceń pozakodeksowych, czyli potrąceń dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów. W objaśnieniach wskazano, że w takiej sytuacji dokonanie potrąceń powinno zostać odpowiednio udokumentowane przez podatnika. 

Ponadto, wydane objaśnienia zawierają instrukcje oraz przykłady zastosowania przepisów wprowadzanych w pakiecie Slim VAT w zakresie: wydłużenia terminu na wywóz towarów przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy; wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do 4 okresów rozliczeniowych; możliwości przeliczania waluty obcej na złote zgodnie z zasadami obowiązującymi w podatku dochodowym, wprowadzenia możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.