W dniu 17 lipca 2023 r. OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) opublikowała kolejne dokumenty dotyczące międzynarodowej reformy prawa podatkowego. Dotyczą one przede wszystkim kwoty B (filar I), wybranych aspektów podatku minimalnego (filar II) oraz zasady subject-to-tax rule (STTR).

Publikacje te są następstwem posiedzenia plenarnego IF i wynikającego z niego oświadczenia o postępach prac, które zawiera aktualizację statusu i harmonogramu wdrażania kwoty A i B w ramach filaru pierwszego oraz zasady opodatkowania w ramach filaru drugiego.

Na treść zaprezentowanych przez OECD materiałów składają się między innymi: 

Dokument do konsultacji publicznych dotyczący kwoty B (filar I)

 • OECD opublikowała zaktualizowany dokument w sprawie kwoty B w ramach filaru pierwszego. Mechanizm kwoty B ma na celu uproszczenie i usprawnienie stosowania zasady ceny rynkowej do działań marketingowych i dystrybucyjnych. Celem tej regulacji ma być zmniejszenie ilości sporów w powyższym obszarze, zwiększenie pewności prawa, redukcja kosztów compliance i wsparcie małych jurysdykcji, w których istnieje ograniczony dostęp do danych porównawczych.
 • OECD opublikowała również krótki przegląd zatytułowany "Kwota B w pigułce", aby pomóc zainteresowanym stronom w zrozumieniu kwoty B.
 • Dokument dotyczący kwoty B filaru pierwszego jest poddawany konsultacjom publicznym. Termin na zgłaszanie uwag upływa 1 września 2023 r.

Deklaracja informacyjna GloBE (GIR) dla podatku minimalnego (filar II) 

 • Opublikowano zaktualizowaną wersję deklaracji dotyczącej podatku wyrównawczego (GIR)  stanowiącego element filaru II międzynarodowej reformy podatkowej (podatek minimalny). Deklaracja jest środkiem, za pomocą którego międzynarodowe grupy przedsiębiorstw (MNE) przekażą administracji podatkowej szczegółowe informacje umożliwiające odpowiednią ocenę ryzyka danej grupy, podmiotów wchodzących w jej skład oraz ocenę prawidłowości zobowiązań podatkowych grupy z tytułu podatku wyrównawczego, jeśli takie znajdują zastosowanie.
 • GIR odzwierciedla kilka zmian w stosunku do pierwotnego dokumentu konsultacji publicznych, w szczególności w celu uwzględnienia ram przejściowych, które pozwalają na uproszczoną sprawozdawczość jurysdykcyjną dla wszystkich lat podatkowych rozpoczynających się 31 grudnia 2028 r. lub wcześniej, ale z wyłączeniem roku podatkowego kończącego się po 30 czerwca 2030 r.
 • W dalszym ciągu sporządzenie GIR wymaga zgromadzenia wielu informacji, które mogą nie być dostępne w systemach finansowo-księgowych MNE. Z tego powodu przedsiębiorstwa objęte filarem II powinny rozpocząć prace mające na celu zapewnienie, że będą w stanie wywiązać się z ciążących na nich obowiązków informacyjnych. 

Wytyczne administracyjne dotyczące filaru II 

 • Opublikowano drugi zestaw uzgodnionych wytycznych administracyjnych dotyczących zasad modelowych GloBE dla filaru II.
 • Drugi zestaw wytycznych administracyjnych obejmuje wytyczne dotyczące zasad przeliczania walut podczas wykonywania obliczeń GloBE, traktowania kredytów podatkowych oraz stosowania wyłączenia dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy (SBIE). W odniesieniu do kredytów podatkowych na szczególną uwagę zasługuje fakt, że OECD starała się rozwiązać kwestię traktowania kredytów zbywalnych. 

 

Wytyczne administracyjne zawierają również dalsze wytyczne dotyczące projektowania kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego (QDMTT), a także dwie nowe bezpieczne przystanie:

 • stałą bezpieczną przystań dla jurysdykcji, które wprowadzą QDMTT.
 • przejściową bezpieczną przystań, która przewiduje, że podatek wyrównawczy dla jurysdykcji jednostki dominującej najwyższego szczebla będzie wynosił zero w ramach  zasady niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR) w latach podatkowych rozpoczynających się przed końcem 31 grudnia 2025 roku, a kończących się przed 31 grudnia 2026 r. jeżeli nominalna stawka podatkowa w tej jurysdykcji wynosi co najmniej 20%. Jest to wyraźnie ukierunkowane na przypadki MNE, w których USA są jurysdykcją jednostek dominujących najwyższego szczebla.

 

Subject-to-Tax Rule dla filaru II

 • Subject-to-Tax Rule (STTR) jest zasadą opartą na traktatach, która pozwala jurysdykcji źródła na nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego na niektóre płatności wewnątrzgrupowe w przypadku, gdy odbiorca podlega minimalnej stawce podatku od osób prawnych niższej niż 9% (skorygowanej o obniżenia podstawy opodatkowania, takie jak zwolnienia podatkowe i ulgi podatkowe).
 • Szeroki zakres płatności między podmiotami powiązanymi, które będą podlegać STTR w tym odsetki, należności licencyjne i opłaty za usługi. Natomiast dywidendy nie będa polegać pod STTR.
 • Ponadto, STTR ma pierwszeństwo przed zasadami GloBE i podlega uwzględnieniu jako podatek kwalifikowany. Wdrożenie STTR przez kraje planowane jest na październik 2023 r. na mocy wielostronnej umowy.
 • OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting opublikował, w odniesieniu do filaru drugiego, raport zawierający wzorcowy tekst umowy mający na celu wprowadzenie w życie STTR, wraz z towarzyszącym mu komentarzem wyjaśniającym cel oraz jego działanie. 
 • Sekretariat OECD również opublikował podsumowanie zatytułowane "The Subject to Tax Rule in a Nutshell", aby pomóc w zrozumieniu przepisów regulujących STTR.