11 lipca 2023 r.  138 państw skupionych w OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting uzgodniło deklarację o postępie prac we wdrażaniu reformy międzynarodowej systemu podatkowego. 

Reforma ta składa się z dwóch głównych filarów. Pierwszy z nich ma umożliwić opodatkowanie części skonsolidowanego zysku (tzw. Kwota A) niektórych przedsiębiorstw wielonarodowych (Multinational Enterprises - MNE) w jurysdykcjach rynków zbytu. Filar II ma zapobiec zapobiec konkurencji podatkowej poprzez wprowadzenie minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%.

Deklaracja zawiera podsumowanie dokumentów wypracowanych przez Inclusive Framework niezbędnych do wdrożenia reformy oraz statusu prac nad nimi. Na dokumenty te składają się:

  • tekst Konwencji Wielostronnej (MLC), która umożliwia jurysdykcjom relokację i wykonywanie przez kraje prawa do opodatkowania części zysków rezydualnych przedsiębiorstw wielonarodowych (Kwota A Filaru Pierwszego). Komunikat wskazuje, że tekst konwencji jest w dużej mierze gotowy. Do rozstrzygnięcia pozostaje niewielka liczba konkretnych kwestii, gdyż kilka jurysdykcji wyraziło obawy dotyczące niektórych postanowień Konwencji Wielostronnej;
  • proponowane ramy uproszczonego i usprawnionego stosowania zasady ceny rynkowej do działań marketingowych i dystrybucyjnych (kwota B Filaru Pierwszego) - przed finalizacją wymagane jest zebranie opinii zainteresowanych na temat niektórych aspektów; 
  • zasada Subject-to-Tax Rule (STTR) wraz z jej ramami wdrożeniowymi, która umożliwi krajom rozwijającym się aktualizację dwustronnych umów podatkowych w celu opodatkowania dochodu wypłacanego w ramach grupy, w przypadku gdy taki dochód podlega niskiemu lub nominalnemu opodatkowaniu w drugiej jurysdykcji;
  • kompleksowy plan działania w celu szybkiej i sprawnej implementacji rozwiązania opartego na dwóch filarach, koordynując działania z organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi.

 

138 członków OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) uzgodniło w Deklaracji, że powstrzyma się od nakładania nowych podatków od usług cyfrowych lub podobnych środków na jakiekolwiek przedsiębiorstwa przed 31 grudnia 2024 r. lub wejściem w życie Konwencji Wielostronnej, jeśli nastąpi to wcześniej, pod warunkiem, że do końca roku zostaną poczynione znaczne postępy w pracach nad podpisaniem Konwencji Wielostronnej. OECD uważa tą deklarację za znaczące potwierdzenie postępu prac nad wdrożeniem międzynarodowej reformy podatkowej. .

 

Kolejne kroki w kierunku ukończenia rozwiązania opartego na dwóch filarach

  • Nowo uzgodniona deklaracja o statusie prac zostanie przekazana ministrom finansów i prezesom banków centralnych G20 na spotkaniu w Gandhinagar w Indiach w dniach 17-18 lipca.
  • Równolegle kontynuowane będą prace techniczne, tak aby Konwencja Wielostronna mogła być podpisana w drugiej połowie 2023 r., a ceremonia podpisania zorganizowana przed końcem roku. Planuje się, że Konwencja Wielostronna wejdzie w życie w 2025 r., umożliwiając przeprowadzenie krajowych konsultacji, procesów legislacyjnych i administracyjnych mających zastosowanie w każdej jurysdykcji.
  • Dalsze prace nad kwotą B pierwszego filaru - które rozpoczną się w przyszłym tygodniu wraz z konsultacjami publicznymi do 1 września - mają zostać zakończone do końca roku. Inclusive Framework planuje zatwierdzenie raportu końcowego w sprawie kwoty B i włączenie kluczowych treści do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych do stycznia 2024 roku. Pod uwagę zostaną wzięte potrzeby krajów z tzw.  low-capacity jurisdictions oraz współzależność z Konwencją Wielostronną;
  • Uzgodniona dokumentacja dotycząca zasady Subject-to-Tax Rule zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu, a konwencja wielostronna wdrażająca zasadę Subject-to-Tax Rule zostanie udostępniona do ratyfikacji od 2 października 2023 roku.