Sejm zaakceptował poprawkę Senatu w zakresie szerokiej nowelizacji przepisów środowiskowych, która dotyka m.in. ustawę o odpadach. Tym samym dość długi proces legislacyjny ustawy, który rozpoczął się w kwietniu tego roku, dobiega końca. Uchwalona regulacja została skierowana do podpisu Prezydenta a następnie publikacji w Dzienniku Ustaw. Przedmiotowa ustawa stanowi część implementacji unijnego pakietu odpadowego do krajowego porządku prawnego.

 

Nowelizacja, która w zdecydowanej większości wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., wprowadza kilka kluczowych zmian które wpłyną na większą część przedsiębiorców. Przede wszystkim zmienione przepisy wprowadzają definicję systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz określają nowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które mają zostać osiągnięte do 31 grudnia 2030 r. W kolejce czekają inne regulacje, które będą stanowić wdrożenie unijnych regulacji do polskiego prawa. 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami, system rozszerzonej odpowiedzialności producenta to:

„(..) zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem.

W związku z powyższym wyraźnie określono, że następujące koszty gospodarowania odpadami będą ponoszone przez podmioty wprowadzające produkty do obrotu (w praktyce producentów produktów lub podmioty, które dokonują przywozu produktów z zagranicy):

  • Koszty selektywnego zbierania odpadów powstałych z produktów, a następnie ich transportu i przetwarzania oraz koszty niezbędne do realizacji innych celów i zadań, pomniejszone o przychodu z ponownego użycia, ze sprzedaży materiałów pochodzących z  przetwarzania tych odpadów, a w przypadku wprowadzenia systemu kaucyjnego – z nieodebranej kaucji;
  • Koszty informowania posiadaczy odpadów powstałych z produktów o środkach służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, zakładach zajmujących się ponownym użyciem i przygotowaniem do ponownego użycia, systemach zbierania odpadów oraz o sposobach zapobieganiu zaśmieceniu;
  • Koszty gromadzenia danych dotyczących produktów wprowadzonych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów, a także sprawozdawczości w tym zakresie.

Oczywiście powyższe obowiązki podmioty wprowadzające do obrotu mogą realizować zbiorowo poprzez podmiot reprezentujący.

Nowelizacja określa również nowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, który na dzień 31 grudnia 2030 r. dla wszystkich rodzajów opakowań ma wynieść 70%.

Dużą zmianę wprowadzono również w zakresie odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych, które będzie trzeba zbierać oraz odbierać selektywnie, z podziałem na różne frakcje.