Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 9 czerwca 2021 r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

 

Zmiany wynikające z opublikowanego projektu obejmują zarówno te długo wyczekiwane i stanowiące istotną zachętę dla inwestorów w okresie post-pandemicznym,  jak również te, które spowodują zawężenie prawa do zwolnienia w podatku dochodowym, stanowiącego pomoc publiczną z tytułu nowych inwestycji.

Zapowiadane kluczowe zmiany obejmują:

 

Zmiana

Skutki dla przedsiębiorców

Wprowadzenie niższych wymagań co do minimalnej wartości inwestycji w przypadku reinwestycji (reinwestycja - zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu)

Kryterium ilościowe (minimalna deklarowana wartość inwestycji) zostaje obniżone do 50% wartości bazowej inwestycji wymaganej w danym regionie (np. duży przedsiębiorca planujący realizację w Oświęcimiu będzie zobowiązany do zadeklarowania  nakładów inwestycyjnych w kwocie co najmniej 30 mln PLN, zamiast 60 mln PLN, które stanowią wymaganą wartość kryterium ilościowego dla realizacji inwestycji w tym regionie).

Preferencyjne warunki dla reinwestycji będą obowiązywać jedynie przez 3 lata od dnia ogłoszenia nowych przepisów.

Wykreślenie możliwości budowania limitu zwolnienia w oparciu o maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych stanowiącą 130% wartości minimalnej deklarowanej

Limit zwolnienia CIT będzie można budować jedynie o wartość minimalną wydatków, jaką zadeklaruje przedsiębiorca 

Złagodzenie przepisów dotyczących charakteru inwestycji kwalifikujących się do ubiegania o wydanie  decyzji o wsparciu w przypadku dużego przedsiębiorcy realizującego inwestycję na terenie  województwa mazowieckiego

Możliwość ubiegania się o przyznanie decyzji o wsparciu w przypadku realizacji projektu polegającego na budowie nowego zakładu albo na dywersyfikacji produkcji w istniejącym zakładzie, w wyniku której będą produkowane wyroby wpisujące się w inny kod NACE niż działalność obecna na terenie tego zakładu. 

Z możliwości ubiegania się o decyzję o wsparciu nadal pozostają wyłączone projekty w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych istniejącego zakładu.

Możliwości obniżenia minimalnej wartości inwestycji o 95% w stosunku do wartości bazowej inwestycji jaka jest wymagana w danym regionie z tytułu realizacji inwestycji z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu tylko pod następującymi warunkami:

  • podmiotem aplikującym jest duże lub średnie przedsiębiorstwo
  • przedmiotem decyzji o wsparciu będzie wyłącznie usługa lub usługi wpisujące się w zamknięty katalog nowoczesnych usług dla biznesu (konkretne kody PKWiU), z wyłączeniem działalności B+R.

Zawężenie podmiotowe i przedmiotowe możliwości skorzystania z obniżenia progów wejścia do Polskiej Strefy inwestycji 

Z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu zostały wykreślone usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określone w dziale 72 PKWiU.

W efekcie z preferencyjnych warunków wejścia do PSI nie będą mogły już skorzystać centra B+R, które zazwyczaj klasyfikują swoją działalność pod kodem 72 PKWiU.


Możliwości obniżenia minimalnej wartości inwestycji o 90% w stosunku do wartości bazowej inwestycji jaka jest wymagana w danym regionie z tytułu realizacji inwestycji przez średniego przedsiębiorcę.

Wprowadzenie niższych wymagań co do minimalnej wartości inwestycji w przypadku średnich przedsiębiorców

Zmiana będzie obowiązywać przez 3 lata od dnia ogłoszenia nowych przepisów – następnie zostanie przywrócony dotychczasowy poziom obniżenia (80%)

Doprecyzowanie zasad korzystania z minimalnego kryterium ilościowego (10 mln PLN) w przypadku realizacji nowej inwestycji na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wraz z rozszerzeniem katalogu tych miast 

Preferencyjny warunek co do wartości inwestycji jest dostępny dla inwestycji w sytuacji gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, położona jest w: 

1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub, 

2) gminie, na terenie której położone jest miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

3) gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

 

Planowane zmiany, co do zasady, należy uznać za korzystnie.  Ukierunkowane są one bowiem na uczynienie  z instrumentu zwolnienia podatkowego w PSI jeszcze bardziej dostępnej zachęty inwestycyjnej, która w trudnym okresie post-pandemicznym (zakładającym długi okres oczekiwania na powrót do stabilizacji rynkowej) umożliwi utrzymanie stabilnego wskaźnika nowych inwestycji w Polsce.

Jednocześnie, projektowane przepisy idą bardzo daleko jeżeli chodzi o ograniczenie wartościowe dostępnej pomocy publicznej z tytułu realizacji nowej inwestycji . Do tej pory, pomimo deklarowania inwestycji o określonej wartości, istniała możliwość zwiększenia wartości wydatków kwalifikowanych inwestycji (budujących limit zwolnienia podatkowego) o nie więcej niż 30% w stosunku do wartości minimalnej. Stanowiło to bufor mający na celu chronić inwestorów przed  niespodziewanym wzrostem cen czy negatywnym wpływem różnic kursowych związanych z ponoszeniem wydatków w walutach obcych. Mechanizm ten pozwalał tym samym budować wartość zwolnienia w oparciu realną wartość inwestycji. Po wprowadzeniu proponowanych zmian podmioty aplikujące o decyzję o wsparciu nie będą mogły już budować wartości zwolnienia podatkowego w oparciu o  wydatki wykraczające poza zadeklarowaną wartość minimalną inwestycji, co należy uznać za zmianę in minus.

Należy również zauważyć, że projekt zmian przepisów nie przewiduje żadnych regulacji doprecyzowujących możliwość zmiany zadeklarowanych przez inwestorów kryteriów jakościowych, których realizacja w wybranych sytuacjach dostarcza sporych trudności (również ze względu na brak jakiejkolwiek praktyki co do interpretacji prawidłowego sposobu realizacji zobowiązań wynikających z tych kryteriów). Była to także jedna ze zmian sugerowanych w toku konsultacji projektu zmian przepisów o PSI jeszcze w ubiegłym roku. Pozostaje tym samym mieć nadzieję, że tego typu działania mieszczą się ostatecznie w katalogu dozwolonych zmian w treści Decyzji.

Projekt zmian jest aktualnie na etapie opiniowania, jego wejście w życie jest przewidziane w 14 dni od ogłoszenia.