Organ wydający:
WSA Opole
Data:
2021-03-18
Sygnatura:
I SA/Op 22/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (“WSA”) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

 

Dotychczas organy podatkowe prezentowały stanowisko, zgodnie z którym prawo do zwolnienia podatkowego w przypadku projektów polegających na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu przysługuje podatnikom dopiero w momencie osiągnięcia pierwszych dochodów z tytułu realizowanej inwestycji.

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. (“Wyrok”) WSA potwierdził, uchylając tym samym interpretację (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.239.2020.2.JKU) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (“KIS”), że prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego w oparciu o Decyzję o wsparciu w związku z realizacją nowej inwestycji typu “brownfield” przysługuje podatnikowi w momencie poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. 

Podatnikiem w przedmiotowym postępowaniu jest spółka zajmująca się produkcją konstrukcji z aluminium i stali nierdzewnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów strukturalnych dla autobusów, autokarów oraz branży kolejowej (“Spółka”). W związku z planowanym rozwojem działalności, Spółka podjęła decyzję o realizacji nowej inwestycji, której podstawowym celem jest zwiększenie jej zdolności produkcyjnych poprzez budowę nowej hali, rozbudowę istniejącego budynku biurowo-usługowego oraz modernizację spawalni (“Inwestycja”). W związku z realizowaną Inwestycją, Spółka uzyskała Decyzję o wsparciu zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (“Ustawa PSI”). 

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka potwierdziła, że Inwestycja będzie stanowić integralny i nieodłączny element dotychczasowego zespołu składników majątku Spółki, a procesy realizowane przez Spółkę w oparciu o posiadaną dotychczas oraz uzyskaną w toku Inwestycji infrastrukturę produkcyjną będą powiązane funkcjonalnie oraz będą komplementarne względem siebie, zgodnie z interpretacją ogólną z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (“Interpretacja ogólna”). Tym samym, ze względu na ścisłe powiązanie funkcjonalne oraz ekonomiczne, dochód Spółki podlegający zwolnieniu stanowi dochód wytwarzany w oparciu zarówno o nową, jak i istniejącą inwestycję. 

W związku z realizacją Inwestycji, Spółka poniosła pierwsze koszty kwalifikowane w listopadzie 2019 r., a pozostałe czynności przesądzające o rozpoczęciu Inwestycji zostały zrealizowane w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. 

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do KIS z prośbą o potwierdzenie słuszności podejścia, zgodnie z którym posiada prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do całego dochodu osiągniętego przez Spółkę w terminie od 1 stycznia 2020 r. Argumentacja Spółki bazowała głównie na literalnej wykładni § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (“Rozporządzenie PSI”), z którego wprost wynika, że zwolnienie podatkowe przysługuje Spółce począwszy od miesiąca, w którym poniosła ona pierwsze koszty kwalifikowane (nie wcześniej jednak niż przed datą wydania Decyzji o wsparciu). 

KIS nie zgodził się z argumentacją Spółki i stwierdził, że samo rozpoczęcie Inwestycji nie upoważnia do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego. Zdaniem KIS, wsparcie na realizację nowej inwestycji polega na zwolnieniu z podatku dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w Decyzji o wsparciu. Dopóki więc Spółka takiego dochodu nie uzyska, to nie może skorzystać ze wsparcia na podstawie Ustawy PSI, a w konsekwencji ze zwolnienia podatkowego. Tego wymogu zdaniem KIS nie może zmienić fakt, że Inwestycja jest ściśle powiązana z istniejącym już zespołem aktywów. Odnosząc się do § 9 ust. 1 Rozporządzenia PSI KIS wskazał, że przepis ten artykułuje wyłącznie najwcześniejszy moment skorzystania ze zwolnienia podatkowego, nie można go jednak interpretować w oderwaniu od wskazanych powyżej kwestii. 

Nie godząc się z wydaną interpretacją KIS, Spółka wniosła skargę do WSA, który to nakazał uchylić wydaną interpretację, wskazując, że moment uzyskania dochodu będącego następstwem Inwestycji nie ma znaczenia dla ustalenia momentu, od którego możliwe jest korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Decydujący bowiem jest moment poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. 

 

Komentarz PwC

W naszej ocenie, przedstawione przez WSA stanowisko jest słuszne. Regulacje prawne dotyczące zwolnień podatkowych muszą być interpretowane w sposób ścisły. Przyjęcie w omawianej sytuacji jakiegokolwiek innego stanowiska stanowiłoby rażące odstępstwo od przytoczonej zasady. Przyznanie racji argumentacji przedstawionej przez KIS, która prowadzi niejako do “uzupełnienia” treści przepisów o dodatkowe wymagania (w szczególności o wymóg osiągnięcia przychodów w następstwie nowej inwestycji), świadczyłoby o możliwości stosowania pozajęzykowej metody wykładni, wychodzącej poza dosłowne brzmienie regulacji ustawowych. Co istotne, interpretacja KIS prowadziłaby jednocześnie do zawężenia zakresu zwolnienia podatkowego oraz stoi w sprzeczności z § 9 ust. 1 Rozporządzenia PSI, określającego jednoznacznie moment początkowy korzystania ze zwolnienia.

Warto jeszcze wskazać, że przepis pozwalający korzystać podatnikom ze zwolnienia podatkowego w przypadku inwestycji “brownfield” dopiero po ich zakończeniu funkcjonował w dotychczasowym reżimie prawnym Specjalnych Stref Ekonomicznych. Należy więc rozumieć, że usunięcie tych przepisów na gruncie przepisów o Polskiej Strefy Inwestycyjnej było działaniem intencyjnym ustawodawcy ukierunkowanym na ujednolicenie momentu uzyskiwania prawa do zwolnienia podatkowego. 

Pozostaje mieć nadzieje, że wydane przez WSA rozstrzygnięcie wpłynie na zmianę podejścia KIS w kolejnych tego typu postępowaniach, podtrzymując atrakcyjność zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji  

Zarówno wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jak i skarga do WSA zostały przygotowane przez ekspertów PwC.