English

 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia i opublikowanym projektem rozporządzenia, od poniedziałku 16 maja 2022 r. w Polsce przestanie formalnie obowiązywać stan epidemii. W związku z powyższym, podatnicy z powrotem będą obowiązani obliczać podatek od przychodów z budynków za każdy miesiąc i wpłacać go w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest on opłacany. Pierwszym miesiącem po odwołaniu stanu epidemii będzie czerwiec, a zatem do 20. lipca podatnicy będą zobowiązani do zapłaty podatku od przychodu z budynków.

 

Zniesienie stanu epidemii oznacza w wielu aspektach powrót do normalności, co oczywiście jest pozytywną informacją. Niemniej taki stan rzeczy wiąże się również z końcem pewnych preferencyjnych rozwiązań, które do tej pory funkcjonowały w polskim systemie podatkowym.

Jednym z takich rozwiązań było zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, tj. tzw.  podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. 

Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem i spełniającego określone warunki m.in. oddanie przynajmniej w części do używania np. na podstawie umowy najmu, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z ewidencji.  

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, do końca miesiąca, w którym stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 zostanie odwołany obowiązuje zwolnienie z podatku od podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. 

Należy przy tym pamiętać, że kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek CIT, a co za tym idzie, podatnicy mogą nie płacić tego podatku, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na CIT. Warto zaznaczyć, że nie jest jasne jaka jest relacja pomiędzy podatkiem od przychodów z budynków a minimalnym podatkiem dochodowym wprowadzonym od 1 stycznia 2022 r. 

Zagadnienie podatku od przychodów z budynków znów staje się aktualne, a w związku z tym podatnicy powinni większą uwagę zwrócić na sposób określenia wartości początkowej środka trwałego będącego budynkiem. Ma to bowiem kluczowy wpływ na wysokość tego podatku.