English

 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia przesuwającego termin przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych do końca września 2022 r. 

Rozporządzenie ma na razie jedynie status projektu, ale można  racjonalnie założyć, że termin ten zostanie ostatecznie przesunięty.

 

Dla przypomnienia, 31-go marca upływa termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe (te, dla których rok podatkowy kończy się z końcem grudnia) oraz ich udziałowców, tzw. informacji o strukturze grupy według stanu na 31 grudnia 2021.

O samej definicji spółki nieruchomościowej, jak i obowiązku raportowania informowaliśmy już wcześniej.

Informacja ta powinna być przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i wskazywać m.in. pośrednich i bezpośrednich udziałowców wraz z liczbą posiadanych udziałów. Również podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, udziały w spółce nieruchomościowej mają obowiązek poinformować o tym fakcie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o strukturze grupy będzie składana przez spółki nieruchomościowe, jak również ich udziałowców, po raz pierwszy. Przepisy, które jej dotyczą są niejasne a wytycznych ze strony Ministerstwa Finansów nadal brak. Wątpliwości dotyczą nie tylko zakresu raportowania (których udziałowców powinny raportować spółki nieruchomościowe), ale też podmiotów objętych obowiązkiem złożenia takiej informacji (jak należy rozumieć podatnika posiadającego pośrednio udziały w spółce nieruchomościowej). Nie można wykluczyć, że przypadku grup o złożonej, wielopoziomowej strukturze ta sama spółka nieruchomościowa (i jej udziałowcy) będzie musiała zostać zaraportowana kilkukrotnie przez różnych udziałowców. Spowoduje to oczywiście znaczne obciążenie dodatkową pracą administracyjną dla całej grupy. 

Nie są też do końca jasne negatywne konsekwencje mogące grozić podmiotom (lub ich przedstawicielom), które nie dopełnią obowiązku raportowania. Wydaje się, że osoby odpowiedzialne za złożenie stosownych informacji powinny w takiej sytuacji liczyć się z karami na gruncie kodeksu karno-skarbowego. 

***

PwC wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wspiera w analizie obowiązku raportowania struktury grup nieruchomościowych.