18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

 

Reforma jest związana z coraz bardziej postępującą cyfryzacją i globalizacją gospodarki. Składa się ona z dwóch filarów, których implementacja ma zapobiec konkurencji podatkowej poprzez wprowadzenie minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% (Filar II), a także umożliwić krajom opodatkowanie zysków osiąganych na ich terytorium przez największe przedsiębiorstwa (Filar I). 

Poprzednie raporty wskazywały, że przyjęte rozwiązanie w ramach Filaru II przyniesie około 150 mld USD dodatkowych korzyści fiskalnych, podczas gdy nowe wyliczenia wskazują, że powyższa kwota ulegnie zwiększeniu do 220 mld USD, co odpowiada około 9% globalnych dochodów z podatku CIT. W przypadku rozwiązań zaproponowanych w ramach Filaru I mowa jest o objęciu podatkiem 200 mld USD zysku rocznie, co także stanowi ogromny wzrost względem wcześniej przewidywanych w raportach 125 mld USD. To w konsekwencji doprowadzić ma to do zwiększenia światowych wpływów podatkowych o około 13 - 36 mld USD rocznie. Z analizy OECD wynika, iż na rozwiązaniach tych najbardziej skorzystają kraje o niskich i średnich dochodach budżetowych. 

Wzrost szacunków OECD związany jest ze zmianami w założeniach projektu reformy, a także zwiększoną rentownością międzynarodowych przedsiębiorstw. Pełna analiza skutków ekonomicznych oraz szczegółowy raport dotyczący metodologii zostaną opublikowane w nadchodzących miesiącach.

Więcej informacji o ocenie skutków ekonomicznych reformy OECD dostępne na stronie: https://oe.cd/eia

Nasz komentarz

Globalna reforma podatkowa, w szczególności uchwalona już dyrektywa w sprawie podatku minimalnego, może mieć wpływ również na poziom opodatkowania przedsiębiorców działających w Polsce. W szczególności w zakresie filaru II należy spodziewać się, że Polska zdecyduje się wprowadzić krajowy kwalifikowany podatek wyrównawczy, który spowoduje to, że te spośród największych grup kapitałowych działających w Polsce, których efektywna stawka opodatkowania w Polsce wynosi poniżej 15%, mogą być zobowiązane do dokonania dopłaty w Polsce podatku wyrównawczego (ang. top-up tax). Obowiązek takiej dopłaty będzie zależny między innymi od skali posiadana przez dane przedsiębiorstwo tzw. substratu majątkowego-osobowego. 

Mając na uwadze, że przepis o podatku minimalnym mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 r., zaś obecny okres jest tzw. okresem przejściowym, już teraz warto zastanowić się czy dane przedsiębiorstwo obejmie podatek minimalny, a jeżeli tak rozpocząć dostosowanie systemów księgowych i informatycznych do wymogów z niego wynikających.