English

 

18 listopada został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, nakładający na przedsiębiorstwa międzynarodowe nowy obowiązek publicznego raportowania informacji o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Przepisy implementują do naszego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (tzw. Public CbCR). Polska jest kolejnym krajem po m.in. Rumunii, który publikuje legislację wprowadzającą Public CbCR.

Nowelizacja ustawy nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkiem dochodowym w podziale na poszczególne kraje. Ustawa przewiduje również, że w sytuacji gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla nie podlega przepisom państw członkowskich UE, obowiązek ten zostanie nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne lub oddziały działające na terenie RP.

 

Kogo dotyczy obowiązek?

Przepisy znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 3,5 mld PLN.

Nowe przepisy nakładają obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje. Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały zostać ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. „rajów podatkowych”). W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Co istotne, jednostka zależna będzie zobowiązana opublikować dane na temat informacji o podatku dochodowym również wtedy, gdy ich nie otrzyma lub nie otrzyma kompletnego pakietu informacji od jednostki dominującej. W takim przypadku zgodnie z projektem ustawy (art 63n, ust. 4), jednostka zależna sporządza, publikuje i udostępnia sprawozdanie na temat informacji o podatku dochodowym jednostki dominującej, zawierające wszystkie informacje, które aktualnie posiada oraz oświadczenie stwierdzające brak udostępnienia niezbędnych informacji przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla.

 

Zakres informacji objętych raportowaniem

Raportowaniu podlegać będą informacje dotyczące, m.in.:

  • charakteru działalności wszystkich jednostek objętych raportowaniem, 
  • liczby pracowników w podziale na pełne etaty,
  • kwoty zysków lub strat przed opodatkowaniem, 
  • kwoty podatku dochodowego należnego w danym kraju z tytułu zysków osiągniętych w bieżącym roku w tym kraju, 
  • przychody, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi,
  • kwoty podatku dochodowego zapłaconego w danym kraju, w tym podatek u źródła, 
  • kwoty niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego.

Podatnicy będą raportować informacje zgodnie ze wzorem określonym przez Komisję Europejską Projekt ustawy przewiduje obowiązek złożenia sprawozdania o podatku dochodowym, sporządzonego w języku polskim i walucie polskiej, w KRS w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdanie oraz zamieszczenie go na stronie internetowej, gdzie będzie musiało być udostępniane przez okres co najmniej 5 lat. Sprawozdanie będzie trzeba opatrzyć podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym, a zobowiązany do jego złożenia będzie kierownik jednostki w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

 

Sankcja

Za niedopełnienie obowiązku sporządzenia sprawozdania o podatku dochodowym przewidziana jest grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 2, natomiast za niezłożenie sprawozdania we właściwym rejestrze przewidziana jest grzywna albo kara ograniczenia wolności. 

 

Termin raportowania

Przyjęcie nowelizacji Ustawy o rachunkowości planowane jest na koniec obecnego roku. Według nowych przepisów, pierwsze sprawozdanie o podatku dochodowym, będzie trzeba sporządzić za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. W praktyce, w przypadku podmiotów z rokiem obrotowym zaczynającym się 1 stycznia 2025 r., termin złożenia sprawozdania za ten okres przypada na 31 grudnia 2026 r.

 

Transparentność podatkowa

Po wdrożeniu obowiązku publikowania na stronie internetowej Informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy jest to kolejny krok podkreślający znaczenie transparentności podatkowej i postępującej zmiany optyki ustawodawcy w tym zakresie.

Obowiązek będzie dotyczył wyłącznie wybranych podatników, jednak wpisuje się w trwające od kilku lat starania ustawodawców w Polsce i Unii Europejskiej zmierzające do budowania świadomości podatkowej w przestrzeni publicznej - po stronie klientów, inwestorów i kontrahentów. Biorąc pod uwagę doświadczenia PwC z realizacji projektów z obszaru transparentności podatkowej, m.in. ze wspieraniem podatników w dołączeniu do Programu Współdziałania oraz projektów związanych z przygotowaniem strategii podatkowej oraz informacji o realizowanej strategii podatkowej, chętnie porozmawiamy z Państwem na powyższy temat i pomożemy w realizacji nowego obowiązku.