English

 

W dniu 1 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący funkcjonowania e-fakturowania w okresie obowiązkowego stosowania KSeF.

 

Projekt istotnie zmienia obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT, właściwe dla okresu nieobowiązkowego e-fakturowania, oraz doprecyzowuje informacje pochodzące z decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003, zezwalającej na wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania w Polsce. 

 

Kluczowe informacje i zmiany

Termin wprowadzenia

KSeF ma być obowiązkowo stosowany od 1 stycznia 2024 r. Nie zdecydowano się na fazowanie tego terminu, tak jak miało to miejsce w przypadku JPK albo nadchodzącego raportowania ksiąg elektronicznych.

Zakres podmiotowy

  • Oprócz polskich podatników z siedzibą na terytorium Polski e-faktury mają obowiązkowo wystawiać również zagraniczne podmioty posiadające stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju. 
  • Fakultatywnie z KSeFu mogą korzystać pozostali zagraniczni podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Z KSeF będą mogli również korzystać podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT oraz rolnicy ryczałtowi. 
  • Poza obowiązkiem KSeF pozostaną w szczególności podatnicy zarejestrowani do procedury VAT OSS/IOSS w innym państwie członkowskim oraz wystawiający faktury w ramach procedur szczególnych przewidzianych w ustawie o VAT (m.in. w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób oraz szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych).

 

Zakres przedmiotowy 

  • W projekcie ustawy potwierdzono szeroki zakres obowiązkowego e-fakturowania przez KSeF - zasadniczo ma dotyczyć wszystkich transakcji dokumentowanych obecnie fakturą, w tym faktur wystawianych na żądanie konsumentów (B2C).
  • Założenie powszechności fakturowania w KSeF poskutkowało włączeniem w ten zakres również elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych, wystawianych od 2019 na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Obydwa systemy mają być zintegrowane w taki sposób, że e-faktury wystawione w PEF mają uzyskiwać numer KSeF, a następnie być udostępniane w PEF. 
  • Wprowadzono także możliwość fakultatywnego wystawiania w KSeF faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych oraz usług rolniczych od rolników ryczałtowych, tj. Faktur VAT RR oraz faktur VAT RR korygujących. Do ich obsługi zaprojektowano także odrębną schemę XML. 
  • Wbrew dotychczasowemu stanowisku MF, faktury korygujące do faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF mają być również obsługiwane w tym systemie. Zostały do tego celu przewidziane dedykowane pola w nowej wersji schemy XML.

 

Koniec faktur z kas fiskalnych i paragonów z NIP jako faktur

Od momentu wprowadzenia obowiązkowego KSeF paragon z NIP do 450 zł nie będzie uznawany za pełnoprawną e-fakturę. Dodatkowo rok później, od stycznia 2025 Ministerstwo planuje rezygnację z możliwości wystawiania faktur na kasach fiskalnych.

 

Tryb awaryjny

W projekcie ustawy został szczegółowo uregulowany sposób postępowania na wypadek awarii KSeF. Informacja o awarii systemu ma być odpowiednio komunikowana - w BIP Ministerstwa oraz za pomocą niezależnego interfejsu. W okresie awarii podatnicy mają wystawiać e-faktury zgodne ze schemą, ale z pominięciem wysyłki do KSeF i przekazywać je do odbiorców. Za datę wystawienia takich e-faktur będzie uznawana data podana w polu P_1. Po zakończeniu awarii będą oni mieli 7 dni na przesłanie faktur wystawionych w taki sposób do KSeF, w przeciwnym razie będą mogli narazić się na karę pieniężną (od lipca 2024). Ponadto przewidziano możliwość wystawiania e-faktur poza KSeF w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

Kary pieniężne

Za niedopełnienie obowiązków związanych z e-fakturowaniem ustawodawca przewiduje szereg sankcji finansowych. Decyzją naczelnika US podatnik będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną do 100% wysokości kwoty VAT wykazanego na tej fakturze, a dla faktur bez wykazanego podatku – do 18,7% wysokości kwoty należności na fakturze. Dodatkowe kary pieniężne dotyczą sytuacji, gdy podatnik nie wystawił e-faktury lub wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem (nie mniej niż 1000 zł) lub też  nie przesłał w terminie  faktury do KSeF (nie mniej niż 500 zł).

 

Kod weryfikujący

Dodatkowe oznaczenie w formie kodu QR, które ma ułatwić szybką weryfikację wizualizacji e-faktury pod kątem zgodności danych z tymi przechowywanymi w KSeF. Oznaczenie kodem powinno następować po zwizualizowaniu zarówno w aplikacji udostępnionej przez MF, jak też w narzędziach komercyjnych, a sama weryfikacja będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, w tym również konsumentów.

 

Propozycja faktury korygującej

Nowa funkcjonalność, odpowiadająca funkcjonującej obecnie nocie korygującej. Sprzedawca będzie mógł otrzymać propozycję skorygowania wybranych elementów faktury oryginalnej (oprócz numeru NIP). Nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych do momentu zaakceptowania jej przez sprzedawcę - wtedy otrzymuje numer KSeF i staje się pełnoprawną e-fakturą korygującą. 

 

Płatności i Identyfikator zbiorczy

Wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców poprzez dodanie regulacji, że przedsiębiorca będący podatnikiem VAT czynnym dokonujący płatności za e-faktury na rzecz podatnika VAT czynnego, za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest zobowiązany do podania numeru identyfikującego te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur lub identyfikatora zbiorczego faktur wygenerowanego w KSeF. Identyfikator zbiorczy będzie przydzielany dla faktur (co najmniej dwóch) wystawionych na rzecz tego samego odbiorcy. Wskazany obowiązek będzie dotyczył płatności dokonanych od dnia 1 lipca 2024 r.


Zwolnienia ze stosowania KSeF dla dodatkowych podmiotów

Minister Finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia określać dodatkowe przypadki (inne niż już wymienione w przepisach), w których możliwe będzie wystawianie faktur poza KSEF przez podmioty, które co do zasady są do tego zobowiązane. Dodatkowo takie rozporządzenie wskazywać miałoby również sposób w jaki podatnicy mieliby wtedy udostępniać faktury nabywcom.

***

Projektowane zmiany w ustawie będą teraz przedmiotem konsultacji społecznych, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa ustawa ma wejść w życie w II kwartale 2023.

Dodatkowo opublikowano kolejną wersję schemy e-fakturowej FA(2), różniącą się w wielu kwestiach z wcześniej obowiązującą. O zmianach w jej zakresie poinformujemy w odrębnej komunikacji.

Opublikowanie wersji roboczej przepisów oraz nowej wersji schemy stanowi ważny krok w przygotowaniach do wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania przez KSeF. Gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w tym zakresie, zarówno merytorycznego, jak i wdrożeniowego, nasi eksperci są do dyspozycji - prosimy o kontakt.