Unia Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie podejmują liczne działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków obecnego kryzysu energetycznego. Przykładami takich działań mogą być ostatnio zmodyfikowane Tymczasowe Ramy Kryzysowe, czy też zapowiadana przez Polski Rząd Tarcza Solidarnościowa. Kolejną formą wsparcia jest ogłoszony przez Komisję Europejską 3 listopada 2022 r. nabór wniosków w ramach Innovation Fund.

 

Innovation Fund jest jednym z największych na świecie programów wsparcia w zakresie innowacji w technologiach niskoemisyjnych. Finansuje on projekty mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przyczyniających się do dekarbonizacji Europy i wspierających osiągnięcie założeń neutralności klimatycznej.

 

Do kiedy? 

Wnioski przyjmowane będą do 16 marca 2023 roku

Publikacja wyników naboru spodziewana jest w III kwartale 2023 roku.

 

Dla kogo ?

W ogłoszonym konkursie aplikować mogą wyłącznie osoby prawne - brak jest ograniczeń co do kraju pochodzenia wnioskodawców. Natomiast projekty muszą być realizowane na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Irlandii Północnej.

 

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 7 500 000 euro.

Projekty będą wspierane w formie ryczałtu ustalonego na podstawie przyjętej przez komisję metodologii oraz stałej kwoty wsparcia wynoszącej 60% kosztów kwalifikowanych. 

Projekty będą finansowane bezpośrednio przez Innovation Fund. Budżet funduszu jest zasilany ze środków pochodzących z licytacji uprawnień do emisji w ramach Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz środków niewydatkowanych w ramach programu NER300 (poprzednika Innovation Fund).

 

Na co?

Nabór został podzielony na cztery zakresy tematyczne:

1) Dekarbonizacja (alokacja 1 miliard euro) - wspierane będą projekty polegające na:

  • opracowaniu innowacji w technologiach i procesach niskoemisyjnych, w tym bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i wykorzystanie węgla (CCU), które przyczynia się w znacznym stopniu przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu, jak również produkty zastępujące wysokoemisyjne produkty,
  • stymulowaniu budowy i eksploatacji przedsięwzięć mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 (CCS),
  • stymulowaniu budowy i eksploatacji innowacyjnych technologii magazynowania energii.

2) Innowacje dla przemysłu (alokacja 1 miliard euro) - wspierane będą projekty obejmujące:

  • działania wspierające innowacyjną bezpośrednią elektryfikację przemysłu zastępującą konwencjonalne wykorzystanie paliw kopalnych, zarówno w zastosowaniach sektorowych jak i międzysektorowych,
  • działania wspierające innowacyjną produkcję i zastosowania wodoru w przemyśle, gdzie główna innowacja polega na wykorzystaniu wodoru w zastosowaniach przemysłowych odnawialnej produkcji wodoru i produkcji wodoropochodnych paliw odnawialnych paliw odnawialnych (tj. paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego) i surowców.

3) Produkcja (alokacja 700 milionów euro) - wspierane będą projekty polegające na opracowaniu innowacji w produkcji komponentów oraz gotowych produktów z kategorii: 

  • produkcji i magazynowania energii odnawialnej; 
  • produkcji ogniw paliwowych;
  • rozwiązań z zakresu magazynowania energii; 
  • produkcji pomp ciepła;  
  • Wsparcie obejmować będzie również innowacje w końcowym sprzęcie takim jak: turbiny wiatrowe, panele słoneczne, baterie, pompy ciepła czy elektrolizery.

4) Projekty pilotażowe (alokacja 300 milionów euro) - wspierane będą projekty pilotażowe koncentrujące się na walidacji, testowaniu i optymalizacji innowacji przełomowych służących głębokiej dekarbonizacji (rozumianej jako technologia posiadająca potencjał do spełnienia celów neutralności klimatycznej do roku 2050).

Co istotne projekty muszą również znajdować się na odpowiednim poziomie dojrzałości. Istnieje możliwość aplikowania o więcej niż jeden typ projektu, wymaga to jednak wysłania osobnych aplikacji dla każdego z tematów.

 

Na jakich zasadach ?

Czas realizacji projektów może wynosić od 3 do 15 lat.

Projekty oceniane będą według następujących grup kryteriów:

 • poziom innowacyjności;
 • potencjał redukowania emisji gazów cieplarnianych;
 • efektywność kosztowa, 
 • skalowalność projektu,
 • dojrzałość projektu.

 

Dalsze kroki 

Bez innowacji w energetyce i przemyśle będziemy jeszcze przez wiele lat zmagać się z kryzysem energetycznym. Dekarbonizacja i przechodzenie na zielone technologie jest wpisane w wiele polityk Unii Europejskiej. Pozwoli to również na pobudzenie innowacji europejskich gospodarek. 

Polska gospodarka i przedsiębiorcy już uczestniczą w transformacji przemysłowej związanej z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Polska jest wiodącym producentem baterii do aut elektrycznych, czy też autobusów napędzanych alternatywnymi paliwami. 

Pole do innowacji w innych sektorach przemysłu jest jednak widoczne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu, a w przypadku zainteresowania aplikowaniem do kontaktu z zespołem pomocy publicznej PwC.