Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych[1] (Ustawa o CIT) korektę cen transferowych stanowi kompensata odpowiednio przychodów bądź kosztów uzyskania tych przychodów. Niniejsze korekty należą do jednego z powszechnie stosowanych mechanizmów wykorzystywanych przez spółki przy rozliczeniach dokonywanych między podmiotami powiązanymi należącymi do międzynarodowych lub krajowych grup kapitałowych.

Przyczyną stosowania korekt cen transferowych w rozliczeniach wewnątrz międzynarodowych lub krajowych grup kapitałowych jest między innymi wyrównywanie rentowności wybranej spółki z tej grupy w górę bądź w dół lub korygowanie stosowanych w trakcie roku podatkowego przez spółkę cen towarów bądź usług. Niniejsze działania mogą być podejmowane przez spółki miesięcznie, kwartalnie, pod koniec roku podatkowego bądź bezpośrednio po jego zakończeniu. Zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Finansów do projektu zmian ustawy o CIT, korekty cen transferowych wynikają zazwyczaj z występujących w przeciągu roku podatkowego nieprzewidzianych zdarzeń takich jak „istotne zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych czy też znaczące wahania popytu lub podaży danego produktu, spowodowane czynnikami niezależnymi od podatnika i podmiotu powiązanego”.