Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Obowiązek przygotowania oświadczenia został wprowadzony w 2017 roku i ma na celu zobligowanie podatników do rzetelnego przygotowania dokumentacji Local File. Do tej pory podatnicy obowiązani byli do przekazania organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych jedynie na wyraźne żądanie organu. W praktyce podatnicy często przygotowywali dokumentację cen transferowych w ciągu ustawowych 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, co skutkowało dyskusyjną jakością dokumentacji.

Obowiązujące do końca 2018 roku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] (dalej „Ustawa o CIT 2018”), regulujące obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, były dosyć lakoniczne. Trudności interpretacyjne sprawiało już samo sformułowanie „podatnicy”, będące źródłem wątpliwości w zakresie identyfikacji osoby faktycznie obowiązanej do podpisania i złożenia takiego oświadczenia. Art. 9a ust. 7 ustawy o CIT 2018 nie wskazywał również sposobu dostarczenia urzędowi skarbowemu przedmiotowego dokumentu. Ustawodawca wziął jednak pod uwagę regularnie pojawiające się problemy interpretacyjne dotychczasowych przepisów, w wyniku czego regulacje w zakresie przedmiotowego oświadczenia uległy znacznemu rozszerzeniu.