English

 

W dniu 15 listopada Prezydent RP podpisał nowelizację ustaw podatkowych, które implementują rozwiązania tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z planem rządu, nowe prawo ma wejść w życie od początku 2022 r.

 

W połowie maja został przedstawiony przez Rząd program reform na kolejne lata, zwany Polskim Ładem. W dniu 8 września w Sejmie pojawił się pierwszy szczegółowy projekt ustaw związanych z reformą i od tamtego czasu toczyły się prace nad finalną wersją nowych przepisów.

Pierwotna wersja projektu podlegała wielu nieoczekiwanym zmianom więc ostateczna wersja Polskiego Ładu jest inna od pierwotnie zakładanej. Dlatego analiza ostatecznej wersji Polskiego Ładu oraz jego skutków podatkowych i ZUS dla osób wykonujących pracę bądź świadczących usługi jest szczególnie istotna.

 

Jakie zmiany wynikają z nowelizacji ustaw?

Z nowelizacji ustaw podatkowych wynika szereg zmian w odniesieniu do osób fizycznych przedstawionych w tabeli poniżej.

 

Co to oznacza dla mnie?

Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w Polskim Ładzie diametralnie zmieni polski system podatkowy. Zgodnie z głównymi założeniami podpisanej nowelizacji, podwyżkę podatków najbardziej odczują najbogatsi. Głównie wynika to z utraty możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Wszystkie wymienione zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych wymagają szczegółowej analizy pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Rozwiązania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów Rozwiązania wynikające z przepisów Polskiego Ładu
Możliwość odliczenia 7,75% składki zdrowotnej od podatku (brak możliwości odliczenia 1,25%) Brak możliwości odliczenia 9% składki zdrowotnej od podatku
Kwota wolna w wys. 8 tys. zł Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł
Próg podatkowy na poziomie 85 528 zł, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32-procentowa stawka PIT Podwyższenie do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32-procentowa stawka PIT
Możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia przez samotnego rodzica (uznanie dziecka jako członka rodziny i rozliczenie się łącznie z nim) Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców i zastąpienie go odliczeniem 1500 zł rocznie od podatku
Traktowanie osób powracających z zagranicy tak samo jak innych podatników; możliwość wyłączenia dochodów zagranicznych z opodatkowania / skredytowania podatku zapłaconego za granicą na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Wprowadzenie ulgi PIT na powrót dla osób powracających z zagranicy, co oznacza, że osoby te przez cztery lata mogą korzystać ze zwolnienia      z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł rocznie
Możliwość rozliczania się przez przedsiębiorców w formie karty podatkowej umożliwiającej m.in. zwolnienie z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Likwidacja karty podatkowej; nadal będą mogli ją stosować tylko podatnicy, którzy rozliczali się w formie karty w 2021 r., ale jeżeli z tej możliwości zrezygnują, to w kolejnych latach nie będą już mogli powrócić do karty (przedłużenie to nie będzie dotyczyć lekarzy na kontraktach)
Możliwość rozliczenia za zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego wg      aktualnych stawek ustawowych Obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. dla niektórych usług IT obniżka z 15 proc. do 12 proc.)
Możliwość odliczenia w ramach ulgi na badania i rozwój 150% lub 100% kosztów pracowniczych Możliwość odliczenia w ramach ulgi na badania i rozwój 200% kosztów pracowniczych
Zwolnienie z PIT jedynie należności głównej (np. odszkodowania) Zwolnienie z PIT odsetek za zwłokę, gdy należność główna (np. odszkodowanie) też jest zwolniona w podatku
Traktowanie równo wszystkich podatników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, którzy mają powyżej 26. roku życia - opodatkowanie stawką 17% dochodów do poziomu 85 528 zł i stawką 32% nadwyżki; możliwość odliczenia 7,75% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wprowadzenie “ulgi dla klasy średniej” mającej na celu zniwelowanie negatywnych skutków braku odliczalności składki zdrowotnej dla podatników:

  • zatrudnionych na podstawie stosunku pracy uzyskujących z tych źródeł miesięczne przychody w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł,
  • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł.
Brak obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne dla członków zarządu lub prokurentów otrzymujących wynagrodzenia na podstawie pełnienia danej funkcji Obowiązkowa składka zdrowotna w wysokości 9% bez możliwości jej odliczenia dla członków zarządu lub prokurentów otrzymujących wynagrodzenia na podstawie pełnienia danej funkcji
Jednakowa wysokość składki zdrowotnej ustalana rocznie dla przedsiębiorców stosujących różne formy opodatkowania: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt (niezależnie od stawki) oraz możliwość odliczenia jej od podatku w wys. 7,75% podstawy wymiaru

Zróżnicowana wysokość składki zdrowotnej w zależności od wybranego sposobu opodatkowania i brak możliwości odliczenia składki od podatku:

  • osoby opodatkowane stawką progresywną (17-32%) - zapłacą składkę 9% od dochodu, ale z możliwością zastosowania ulgi dla klasy średniej;
  • osoby opodatkowane liniową stawką 19% - zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu
  • osoby stosujące zryczałtowaną stawkę - zapłacą składkę 9% obliczoną w zależności od wysokości przychodów uzyskiwanych w roku podatkowym przez przedsiębiorcę,
osoby opodatkowane na zasadzie karty podatkowej - zapłacą składkę 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia
Traktowanie równo wszystkich podatników, którzy mają powyżej 26. roku życia - opodatkowanie stawką 17% dochodów do poziomu 85 528 zł i stawką 32% nadwyżki; obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej przez osoby fizyczne zarabiające powyżej 1 000 000 zł (4% podstawy obliczenia tej daniny). Ryczałt dla osób osiągających dochody z zagranicznych źródeł w wysokości co najmniej kilku mln zł rocznie. Z preferencji będą mogli skorzystać podatnicy, którzy przeniosą rezydencję podatkową na terytorium Polski oraz poniosą w danym roku podatkowym wydatki na wskazane w ustawie cele społeczne (np. rozwój nauki) w wys. co najmniej 100 000 zł.
Traktowanie równo wszystkich podatników, którzy mają powyżej 26. roku życia - opodatkowanie stawką 17% dochodów do poziomu 85 528 zł i stawką 32% nadwyżki

“Zerowy” PIT dla:

  • osób pracujących, które osiągnęły wiek emerytalny;
  • rodziców, posiadających co najmniej 4 dzieci.
Ulgi limitowane do wys. 85 528 zł