Został opublikowany Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r., który określa sektory narażone na rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów emisji pośrednich.

Poprzednia wersja dokumentu z 2012 r. stanowiła bazę do określenia rodzajów działalności objętych krajowym systemem rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, który wszedł w życie w 2019 r. oraz który pozwolił na uzyskanie przez przedsiębiorstwa dodatkowych 340 mln zł. W nowej wersji dokumenty zostały dokonane zmiany w katalogu działalności, który będzie uprawniał do uzyskania takiej rekompensaty.

W nowej wersji dokumenty zostały usunięte następujące rodzaje działalności:

 • 08.91 Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;
 • ex 32.99 Produkcja odzieży skórzanej;
 • 14.11 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy wyłącznie produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych ze skóry;
 • 24.20.1 Rury, przewody rurowe i profile drążone bez szwu ze stali;
 • 20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych;
 • ex 38.21 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – dotyczy wyłącznie produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne;
 • ex. 19.10 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu – dotyczy wyłącznie produkcji paku i koksu pakowego;
 • 20.14 Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych;
 • 13.10 Produkcja przędzy bawełnianej;
 • 20.60 Produkcja włókien chemicznych;
 • 07.10 Górnictwo rud żelaza;
 • ex 09.90 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – dot. wyłącznie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza;
 • Następujące podsektory w ramach produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16): 20.16.10 Polimery etylenu w formach podstawowych ex 20.16.51.0 Polimery propylenu, w formach podstawowych ex 20.16.30.0 Polimery chlorku winylu w formach podstawowych ex 20.16.40.0 Poliwęglany, w formach podstawowych.

Natomiast zostały dodane poniższe rodzaje działalności, jako te, które będą uprawniać do uzyskania rekompensaty:

 • 20.16.40.15 - Polietylen, w formach podstawowych;
 • 20.11.11.50 – Wodór;
 • 20.11.12.90 - Nieorganiczne związki tlenowe niemetal;
 • 23.14.12.10- Maty z włókna szklanego;
 • 23.14.12.30 - Woale z włókna szklanego;
 • Wszystkie kategorie produktu w sektorze odlewnictwa żelaza (24.51);
 • 24.45 - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych;
 • 19.20 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

 

Co to dla mnie oznacza?

W dalszej kolejności nowa wersja komunikatu powinna się przełożyć na zmiany w krajowym systemie rekompensat, co będzie oznaczać, że część podmiotów straci uprawnienie do występowania o takie rekompensaty a część je dopiero pozyska w przyszłości.

Oferujemy wsparcie w m.in.:

 • potwierdzeniu uprawnień występowania o rekompensaty;
 • przygotowania dokumentacji związanej z ubieganiem się o rekompensaty dla uprawnionych podmiotów;
 • toku postępowania administracyjnego związanego z ubieganiem się o rekompensatę.