Organ wydający:
TSUE
Data:
2021-03-16
Sygnatura:
C‑562/19 P

English

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 16 marca 2021 r. wydał wyrok na korzyść polskiego rządu, jednocześnie oddalając odwołanie Komisji Europejskiej i utrzymał w mocy wyrok Sądu z 16 maja 2019 r. Zgodnie wyrokiem, polskie regulacje w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej nie naruszają prawa Unii Europejskiej.

 

Wyrok TSUE

Podatek od sprzedaży detalicznej był przedmiotem postępowania Komisji przeciwko Polsce w zakresie naruszenia przepisów prawa unijnego. Zdaniem Komisji, konstrukcja podatku naruszała unijne przepisy dotyczące pomocy państwa. Doprowadziło to do wydania przez Komisję decyzji nakazującej Polsce zawieszenie poboru podatku.

W skutek decyzji Komisji, Polska złożyła skargę do Sądu Europejskiego. W dniu 16 maja 2019 r. Sąd ten wydał wyrok w odniesieniu do skargi polskiego rządu na decyzję Komisji, zgodnie z którym decyzja Komisji była nieważna i Polska jest uprawniona do wprowadzenia nowego podatku. Wyrok ten został jednak zaskarżony przez Komisję do TSUE.

TSUE rozpatrując sprawę, uznał że biorąc pod uwagę autonomię podatkową przyznaną państwom członkowskim poza dziedzinami będącymi przedmiotem harmonizacji prawa Unii, państwa te mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, przyjmując, w danym przypadku, opodatkowanie progresywne. W szczególności prawo Unii w dziedzinie pomocy państwa co do zasady nie stoi na przeszkodzie temu, aby państwa członkowskie zdecydowały się na wybór progresywnych stawek opodatkowania mających na celu uwzględnienie zdolności podatkowej podatników, ani nie zobowiązuje państw członkowskich do zastrzeżenia stosowania progresywnych stawek wyłącznie do opodatkowania zysków, z wyłączeniem opodatkowania obrotu.

 

Konkluzja

Wyrok TSUE kończy ostatecznie ścieżkę sądową w sporze Komisji z rządem polskim, potwierdzając tym samym, iż podatek od sprzedaży detalicznej jest zgodny z przepisami unijnymi. Dotychczasowy stan niepewności co do przyszłości nowej daniny zakończył się i podatnicy powinni zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań do stosowanych systemów finansowo – księgowych, które pozwolą na usprawnienie procesu liczenia podatku od sprzedaży detalicznej.