Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Ministerstwo Finansów planuje centralizację niektórych rozliczeń podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r.

Planowane zmiany zakładają:

 • utworzenie nowego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym (zlokalizowanego w Warszawie), który miałby obsługiwać m. in. największe firmy,
 • centralizację obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w jednym urzędzie skarbowym,
 • centralizację rozliczeń z tytułu podatku u źródła (WHT) wszystkich podatników

Jak wynika z opublikowanego w dniu 18 listopada b.r. projektu rozporządzenia Ministra Finansów, od 1 stycznia 2021 r. planowane jest powstanie nowego wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego wyznaczonego  do  obsługi podatników uznawanych przez Ministerstwo Finansów za kluczowe z punktu widzenia generowania wpływów podatkowych. Nowy Urząd ma zostać utworzony na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego i będzie miał siedzibę w Warszawie. Projekt rozporządzenia  został zaprezentowany jako kolejny element strategii zmiany w podejściu KAS do obsługi największych podatników.

Planowana jest zmiana właściwości  dla m.in. następujących podatników:

 • podatników, których obroty przekroczyły 50 mln euro,
 • niektórych banków i zakładów ubezpieczeń,
 • podatkowych grup kapitałowych oraz spółek wchodzących w ich skład,
 • spółek, których akcje są notowane na giełdzie.

Opublikowany projekt zakłada też centralizację obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym (również od 1 stycznia 2021 r.).

Aktualnie obsługą tych podmiotów zajmuje się 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Kolejny, opublikowany 19 listopada b.r. projekt rozporządzenia zmieniającego właściwość organów podatkowych wskazuje na to, że plany Ministerstwa Finansów w zakresie centralizacji rozliczeń  podatkowych idą jeszcze dalej.

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest również skupienie rozliczeń podatku u źródła (WHT) w Lubelskim Urzędzie Skarbowym  w Lublinie (w stosunku do wszystkich podatników).

 

Co to w praktyce oznacza?

Planowane od 1 stycznia 2021 r. zmiany we właściwościach organów podatkowych będą dotyczyły wielu firm, które do tej pory rozliczały się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. .

Od 1 stycznia 2021 r. nowy Urząd będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • weryfikację i bieżącą analizę danych zawartych w składanych deklaracjach podatkowych (np. CIT-8, CIT/BR, TPR-C),
 • weryfikację oraz akceptowanie wypłat deklarowanych zwrotów podatku VAT,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 • prowadzenie kontroli i postępowań podatkowych (w tym w sprawach wnioskowanych nadpłat),
 • monitoring prawidłowości realizowanego procesu raportowania JPK_VAT (JPK V7),
 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie podatków (odroczenia terminów płatności, umorzeń podatkowych),
 • prowadzenie postępowań karnoskarbowych (w tym prowadzenie postępowań mandatowych).

Natomiast Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 1 stycznia 2021 r. przejmie wszystkie zadania związane z poborem przez płatników podatku u źródła  (WHT), w szczególności  będzie odpowiedzialny za prowadzenie postępowań nadpłatowych w tym zakresie.

W praktyce może to skutkować zmianą podejścia do niektórych  aspektów rozliczeń podatkowych lub obowiązków sprawozdawczych.

Nowy organ podatkowy - z uwagi na deklarowaną przez Ministerstwo Finansów intencję wprowadzenia jednolitego podejścia do procesów podatkowych kluczowych podatników - może oczekiwać od tych podmiotów podejścia innego niż dotychczas stosowane i akceptowane przez dotychczasowy urząd skarbowy.

 

Status projektu

Projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających właściwość organów podatkowych zostały opublikowane na stronie internetowej RCL w dniach 18 i 19 listopada 2020 roku. Planowane  zmiany właściwości organów podatkowych miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.