W dniu 12 września Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), która ma wprowadzić od 1 lipca 2028 r. istotne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od osób prawnych w ramach Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy przewiduje m.in. jednolite standardy ustalania podstawy opodatkowania dla spółek wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych działających w UE oraz konsolidację podstawy opodatkowania dla takich spółek na poziomie UE. 

 

Główne założenia dyrektywy

  • Dyrektywa przewiduje, że spółki będą ustalały podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według jednolitego standardu określonego dyrektywą.
  • Jednostki z UE, objęte dyrektywą, w których jednostka dominująca posiada co najmniej 75% udziałów będą tworzyły tzw. grupę BEFIT. 
  • Podstawa opodatkowania jednostek wchodzących w skład grupy BEFIT będzie konsolidowana na poziomie UE (co umożliwi między innymi kompensowanie zysków i strat spółek tworzących grupę BEFIT).
  • Transfery między spółkami tworzącymi grupę nie będą podlegały pod podatek u źródła (WHT).
  • Poszczególne państwa członkowskie będą opodatkowywały przypadający na nie udział w skonsoldiowanej podstawie opodatkowania, zachowując prawo do wprowadzenia do podstawy opodatkowania lokalnych korekt. 

 

Zakres dyrektywy

  • Dyrektywa ma znajdować obligatoryjnie zastosowanie do tych podmiotów, które będą objęte zakresem globalnego podatku minimalnego (tzn. międzynarodowych grup, których przychody w sprawozdaniu skonsolidowanym przekroczą 750 m EUR). Jej przepisy będzie stosować się do podmiotów zależnych zlokalizowanych na terytorium UE, w których jednostka dominujaca posiada co najmniej 75% udziałów. 
  • Grupy międzynarodowe z jednostką dominującą spoza UE będą obligatoryjnie objęte dyrektywą w przypadku jeżeli w dwóch z czterech lat podatkowych poprzedzających stosowanie dyrektywy osiągną, poprzez spółki zależne z UE, przychody w kwocie 50 m EUR, a osiągnięty przychód będzie przekraczał 5% całkowitych przychodów grupy.
  • Mniejsze grupy kapitałowe będą mogły opcjonalnie skorzystać z przewidzianych dyrektywą rozwiązań, pod warunkiem, że sporządzają one skonsolidowane sprawozdania finansowe. 

 

Jak zgodnie z propozycją mają wyglądać rozliczenia spółek wchodzących w  skład grupy BEFIT?

Krok 1: Ustalenie podstawy opodatkowania spółki tworzącej grupę zgodnie z wymogami dyrektywy

W myśl dyrektywy poszczególne spółki tworzące grupę BEFIT mają samodzielnie ustalać podstawę opodatkowania w oparciu o zawarte w dyrektywie wytyczne. Punktem wyjścia ma być tutaj wynik księgowy, ustalony zgodnie z wspólnym dla wszystkich jednostek standardem księgowym (standardem jednostki dominującej lub, w przypadku gdy jednostka dominująca nie jest położona na terenie UE, standardem jednej ze spółek tworzących Grupę BEFIT). Wynik taki w założeniu będzie następnie podlegał szeregowi korekt. Lista niezbędnych korekt dla przejścia od wyniku księgowego do wyniku podatkowego została zredukowana w stosunku do korekt wymaganych na potrzeby obliczenia podatku minimalnego na gruncie filaru II. 

Krok 2: Agregacja podstawy opodatkowania spółek z grupy w celu ustalenia podstawy opodatkowania grupy

Ustalone przez poszczególne spółki tworzące grupę BEFIT podstawy opodatkowania mają być, z pewnymi wyjątkami, agregowane na poziomie grupy w celu ustalenia skonsolidowanej podstawy opodatkowania grupy BEFIT. Pozwoli to między innymi na kompensowanie dochodów i strat poszczególnych spółek. 

Krok 3: Alokacja skonsolidowanej podstawy opodatkowania do spółek tworzących grupę BEFIT

Zagregowany wynik grupy BEFIT będzie alokowany do poszczególnych podmiotów tworzących grupę BEFIT.

Każde z państw członkowskich będzie mogło w przepisach krajowych wprowadzić dalsze korekty przypisanej do spółek z jego terytorium podstawy opodatkowania, w szczególności przyznawać ulgi, a jedynym ograniczeniem będą tu przepisy o globalnym podatku minimalnym.

 

Brak WHT w ramach transakcji pomiędzy członkami grupy BEFIT

Transakcje w ramach grupy BEFIT nie mają podlegać podatkowi u źródła tak długo, jak beneficjentem rzeczywistym pozostawać będzie spółka z grupy BEFIT.

 

BEFIT a ceny transferowe

BEFIT przewiduje również nowe regulacje w zakresie cen transferowych. Spółki tworzące grupę BEFIT będzie w dalszym ciągu obowiązywać zasada ceny rynkowej. Niemniej projekt przewiduje szereg bezpiecznych przystani.

 

Jedna grupa, wiele zeznań

Projekt przewiduje, że tylko jedna jednostka z grupy będzie składała deklarację grupy BEFIT do swojej administracji skarbowej. Równocześnie jednak każda ze spółek tworzących grupę BEFIT będzie zobligowana do składania indywidualnej deklaracji, w której uwzględni lokalne korekty podstawy opodatkowania przewidziane przez przepisy jurysdykcji w której działa. Obsługą grupy ma się zajmować międzynarodowy zespół przedstawicieli administracji podatkowej, lecz kontrole i spory nadal mają prowadzić administracje poszczególnych państw członkowskich. 

 

Grupa BEFIT dopiero od 1 lipca 2028 r.

Przepisy projektu dyrektywy, jeżeli zostaną one uchwalone, mają wejść w życie w Państwach członkowskich od 1 lipca 2028 r a termin na ich implementację upływa z końcem 2027 r.