Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2021-05-19
Sygnatura:
0111-KDIB1-2.4010.83.2021.1.DP
Wypłata na rzecz udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, w sytuacji gdy udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności, może być zwolniona z pobrania polskiego podatku u źródła.

 

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która działa w zakresie produkcji etykiet. Udziałowcem posiadającym 100% akcji, jest spółka kapitałowa prawa norweskiego. W celu efektywniejszego zarządzania swoim środkami finansowymi, udziałowiec dołączył do grupowej umowy zarządzania płynnością finansową. W ramach struktury cash poolingu, udziałowiec pełni rolę zarówno uczestnika, jak i Pool Leadera. Jako Pool Leader, jest on właścicielem konta głównego dotyczącego rozliczeń systemu całej grupy oraz realizuje on wypłaty należnych odsetek od złożonych przez uczestników depozytów i pobiera odsetki naliczone od udzielonego finansowania.

W związku z tym spółka zadała organom następujące pytanie:

Czy w odniesieniu od wypłacanych na rzecz udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności, spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, a tym samym nie jest zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła.

W ocenie spółki, nie jest ona zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła, zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o CIT, gdyż spełnione będą następujące warunki

  • wypłacającym odsetki jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Wnioskodawca);
  • uzyskującym odsetki jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tj. Udziałowiec);
  • Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
  • Udziałowiec posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale Spółki i posiadanie tych udziałów wynika z tytułu własności;
  • Udziałowiec posiada udziały w kapitale Spółki nieprzerwanie przez okres ponad dwóch lat;
  • Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem odsetek wypłacanych przez Spółkę;
  • wypłacane przez Spółkę odsetki nie stanowią: (i) przychodów z podziału zysków lub spłaty kapitału Spółki, (ii) przychodów z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, (iii) przychodów z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika oraz (iv) przychodów z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności;
  • wypłacającym należności - tj. Wnioskodawca - nie jest spółką, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT (tj. spółką komandytowo-akcyjną mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik, tj. Udziałowiec, ma swoją siedzibę, tj. konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009 r.;
  • korzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do odsetek z tytułu cash poolingu nie jest: (i) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem przepisów ustawy o CIT, (ii) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania nie jest sztuczny.

Dodatkowo Udziałowiec ma swoją siedzibę na terenie Norwegii, posiada więc rezydencje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co zgodne jest z art. 21 ust.3 ustawy o CIT.

W celu poparcia swojego stanowiska wnioskodawca przytoczył liczne interpretacje indywidualne, które dotyczyły podobnych stanów faktycznych.

Organ podatkowy, potwierdził prawo podatnika do skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust.3 ustawy o CIT, związanego ze zwolnieniem z pobrania podatku u źródła spółek z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państwa należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie organ stwierdził brak istnienia przesłanek wykluczających możliwość zastosowania zwolnienia od podatku u źródła zawartych w art.21 ust. 6,7 i 9 ustawy o CIT.