Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji wyposażenia samochodów osobowych, która zawarła z podmiotem powiązanym umowę o świadczenie usług inżynieryjnych. Na podstawie umowy na rzecz spółki świadczone usługi w zakresie projektowania i rozwój produktu, weryfikacji projektów produktów i procesów, walidacji produkcji, wprowadzania produktów, a także wsparcia technicznego w zakresie kwestii pojawiających się w toku procesów produkcyjnych prowadzonych w spółce. Wynagrodzenie zostało skalkulowane jako zwrot kosztów ponoszonych przez podmiot powiązany wraz z odpowiednio ustaloną marżą. Spółka wskazała, że wynagrodzenie zostało ustalone na zasadach rynkowych. 

Na tym tle spółka zapytała organ, czy ponoszone koszty usług inżynieryjnych podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonemu w art. 15e ustawy o CIT.