Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2022-05-10
Sygnatura:
0111-KDIB1-3.4010.101.2022.1.MBD
Podmioty, które będą zobowiązane do zapłaty podatku minimalnego, mają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania tym podatkiem o niewykorzystaną kwotę ulgi badawczo-rozwojowej z roku bieżącego i z lat poprzednich, łącznie do kwoty nieprzekraczającej podstawy opodatkowania podatku minimalnego.

Stan faktyczny

Wnioskodawca złożył do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: “DKIS”) wniosek o interpretację w zakresie podatku minimalnego. Wnioskodawca, (dalej: “Spółka”), będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, pełni rolę centrum usług wspólnych dla międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w sektorze finansowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka realizuje także działalność badawczo-rozwojową (dalej “działalność B+R”) oraz ponosi koszty kwalifikowane, uprawniające ją do skorzystania z tzw. ulgi B+R. 

W związku z wprowadzeniem tzw. podatku minimalnego (dalej: “podatek minimalny”), Spółka przewidywała, że może spełnić przesłanki warunkujące opodatkowanie podatkiem minimalnym, tj. osiągnąć stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnąć udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%. Na marginesie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana w stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 r., bowiem w obecnym brzmieniu przepisów, próg dochodowości został podniesiony do 2%.

Ponadto, Spółka wskazała, że może również dojść do sytuacji, kiedy kwota ulgi za działalność B+R, wraz z kwotą nieodliczonej ulgi za lata poprzednie, będzie wyższa od kwoty potencjalnej podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym. Może również mieć miejsce sytuacja, gdzie podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym będzie wyższa niż kwota ulgi za działalność B+R wraz z kwotą nieodliczoną w poprzednich latach podatkowych.  

W tak przedstawionym stanie faktycznym, Spółka zapytała DKIS o możliwość odliczenia ulgi B+R (oraz kwot nieodliczonych w poprzednich latach podatkowych) od podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym,  łącznie do kwoty nieprzekraczającej podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczają taką możliwość. 

W uzasadnieniu, Spółka zaprezentowała stanowisko, w którym możliwość odliczenia kwoty ulgi B+R za lata przyszłe jak i poprzednie od podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym jest możliwa ze względu na literalne brzmienie przepisów regulujących podatek minimalny, zwłaszcza art. 24ca ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym można pomniejszyć o wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18 z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f. 

Tym samym, Spółka wskazała, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczają pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym o kwoty ulgi B+R (w tym ulgi nieodliczonej w latach poprzednich). 

DKIS uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, potwierdzając możliwość odliczenia niewykorzystanej kwoty ulgi B+R z roku bieżącego oraz sześciu wcześniejszych lat podatkowych, do kwoty nieprzekraczającej podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym.

Komentarz

Przepisy o podatku minimalnym nałożyły wobec spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkowych grup kapitałowych, obowiązek płacenia daniny publicznej, w sytuacji gdy:

  • poniosły poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo 
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1 albo art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%. 

Tym samym, podatnicy którzy prowadzą szeroką działalność inwestycyjną generującą wysokie straty bądź z innych przyczyn osiągają niski poziom rentowności albo wprost straty, zobowiązani będą do zapłaty nowego obciążenia, tj. podatku minimalnego. 

Naszym zdaniem, DKIS słusznie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Naturalną konsekwencją wprowadzenia nowego obciążenia (tj. podatku minimalnego) wydaje się być również zagwarantowanie prawa podatnikom do korzystania z obecnie dostępnych mechanizmów pozwalających na obniżenie ciężaru opodatkowania. Nie jest to natomiast oczywiste, biorąc pod uwagę, że stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę i potwierdzone jako prawidłowe przez DKIS, nie wynika bezpośrednio z przepisów o podatku minimalnym, ani przepisów przejściowych. Komentowana interpretacja potwierdza prawo do wykorzystania aktywa z tytułu ulgi B+R (tj. wartość kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R w danym roku oraz kwoty ulgi B+R nieodliczonej w poprzednich latach podatkowych) do celów obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym. 

Przytoczona interpretacja jest niezwykle istotna z perspektywy podmiotów prowadzących działalność B+R, które operuje na niskiej marży bądź generują stratę w toku działalności operacyjnej. W perspektywie obciążenia takich podatników dodatkowym podatkiem, prawo do wykorzystania ulgi B+R, w tym również nieodliczonej kwoty z lat poprzednich, jest korzystnym rozwiązaniem z perspektywy przepływu środków u danego podatnika. 

Ponadto, prawo do wykorzystania ulgi B+R oraz ulgi z lat poprzednich lat podatkowych podkreśla jak istotne jest prawidłowa ewidencja i wykazanie we właściwych deklaracjach kosztów ponoszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej nawet w sytuacji, w której ulga B+R nie mogła zostać zastosowana w poprzednich latach podatkowych ze względu na stratę. 

Omawiana interpretacja stanowi aktualnie pojedynczy przypadek, które odnosiłoby się do tematu niewykorzystanego aktywa z ulgi B+R i możliwości jego wykorzystania, w ramach dokonania odliczenia od podatku minimalnego. Wciąż trudno mówić zatem o wykształconej praktyce, niemniej, przedstawione przez DKIS stanowisko pozwala wierzyć, że również kolejne interpretacje indywidualne potwierdzą prawo podatników do obniżania podstawy opodatkowania podatku minimalnego o kwotę aktywa z tytułu ulgi B+R.