Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2020-06-04
Sygnatura:
0115-KDIT1.4011.272.2020.2.MN
Dochody z odpłatnego przeniesienia praw autorskich do programu komputerowego stanowiącego kwalifikowane prawo własności intelektualnej, stanowią kwalifikowane dochody w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, objęte preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Oprogramowanie jest rezultatem indywidualnej twórczej działalności intelektualnej podatnika i stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach współpracy z firmą I. podatnik realizuje projekty dla klienta Praca podatnika ma charakter badawczo-rozwojowy, gdyż wytworzenie takich rozwiązań biznesowych wymaga każdorazowo przeprowadzania badań domeny klienta pod kątem istniejących rozwiązań oraz możliwości i zasadności łączenia różnych technologii, czego wynikiem ma być rozwiązanie specyficznych dla niego problemów – w unikalny sposób. Tworzenie oprogramowania nie jest wykonywane pod kierownictwem ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez firmę I., ryzyko gospodarcze obciąża jedynie podatnika.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uzyskane w ramach opisanej sytuacji gospodarczej, podatnik może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT już od 2019 r.?

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Z kolei, zgodnie z artykułem 30ca ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty, lub ulepszone przez podatnika, w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Projekty, nad którymi pracuje podatnik polegają na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania. Mają charakter twórczy, ponieważ ich efektem końcowym są nowe, oryginalne rozwiązania, a wysiłek związany z pomysłem i projektowaniem konkretnych rozwiązań stanowi w całości proces twórczy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Podatnik wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu programowania oraz posługuje się odpowiednimi narzędziami informatycznymi i oprogramowaniem programistycznym pomagającym mu zmieniać, ulepszać lub tworzyć nowe produkty, usługi lub procesy biznesowe niezbędne dla zleceniodawcy. Tym samym spełniają one ustawowe przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, a dochód osiągnięty z tych praw powinien korzystać z preferencyjnej, 5% stawki opodatkowania. 

Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał, że ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Należy stwierdzić, że uzyskane przez podatnika dochody z odpłatnego przeniesienia praw autorskich do programu komputerowego stanowiącego kwalifikowane prawo własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego stanowiącego utwór prawnie chroniony i wytworzonego, rozwijanego i ulepszonego w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, stanowią kwalifikowane dochody z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT. To z kolei oznacza, że podatnik może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z ww. tytułów według stawki 5%.