Ustawa Prawo wodne wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. pojęcie usług wodnych, na podstawie których w szerszym stopniu określiła obowiązki sprawozdawcze i opłatowe dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów, zastępując dotychczas funkcjonujący system opłat za korzystanie ze środowiska w obrębie gospodarki wodno-ściekowej.

 

Kompetencje w zakresie naliczania opłat przejęła nowo utworzona osobowość prawna tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, powołana do zarządzania gospodarką wodną w kraju.

Według aktualnych przepisów obowiązek sprawozdawczy i opłatowy może dotyczyć podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością korzystają ze środowiska w ramach usług wodnych, takich jak m.in.:

  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

  • odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych, a także wód pochodzących z odwodnienia gruntów;

  • zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

przy czym opłaty za usługi wodne występują w formie:

  • stałej (obliczane na podstawie danych z  pozwolenia wodnoprawnego);

  • zmiennej (obliczane na podstawie kwartalnie składanych oświadczeń).

Stawki opłat za poszczególne usługi wodne określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

W związku z powyższym warto pamiętać o:

  • obowiązkach sprawozdawczych i opłatowych w zakresie usług wodnych, które mogą ciążyć na podmiocie. 

  • sporządzeniu oświadczeń/sprawozdań podmiotu zobowiązanego do uiszczania opłat za usługi wodne.

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na ten temat, uprzejmie proszę o kontakt.