Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W jej ramach zmieniono art. 7 ust. 1 pkt 3, który stanowi o zwolnieniu z podatku od nieruchomości majątku zlokalizowanego na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

 

W myśl znowelizowanego przepisu zwolnieniu z opodatkowania podlegać będą grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. W pierwotnym brzmieniu przepis ten określał zwolnienie dla budynków, budowli i zajętych pod nimi gruntów.

Obecna zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, które sugerowały, że zwolnieniu podlegają wyłącznie te grunty, które fizycznie zajęte są przez zwolnione budynki lub budowle. Jak tłumaczy ustawodawca w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o POL: 

Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.”

Nowelizacja jest zatem korzystna dla podatników, ponieważ dotychczas organy podatkowe często uznawały tereny niezabudowane za grunty niepodlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Obecna treść przepisu w sposób definitywny określa, że zwolnieniu podlegać będą wszystkie grunty wchodzące w skład obszaru części lotniczej lotniska, a nie tylko te grunty, pod którymi znajdują się budynki lub budowle zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia w szerszym zakresie niż dotychczas.

Co istotne, dane zwolnienie dotyczy nie tylko dużych lotnisk komunikacyjnych, ale też mniejszych obiektów pełniących funkcje sportowo-szkoleniowe.

Ustawa wprowadzająca wskazaną zmianę wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.