W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana przepisów ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa i nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej. 

 

Potrzeba zmian ma wynikać z faktu nadużywania obecnie obowiązujących przepisów do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej. 

Projekt przewiduje zmiany w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:

1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:

  • udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b ustawy o transporcie kolejowym,
  • wykorzystywanych do przewozu osób,
  • tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,
  •  tworzących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym,

2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej,

3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu, w którym może obowiązywać zwolnienie),

4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż „kolejowa”.

Jednocześnie projekt przewiduje wykluczenie możliwości korzystania ze zwolnienia w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r. Należy zatem zakładać, że ustawodawca będzie dążył do tego, aby nowe przepisy mogły wejść w życie od początku przyszłego roku.