2 października 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmiany w opodatkowaniu VAT sektora e-commerce.

Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. następujących zmian:

  • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej,
  • zdefiniowanie pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich,
  • rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, 
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego,
  • rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi na sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS),
  • wprowadzenie uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym, zobligowanych do poboru podatku VAT od osób, dla których towary są przeznaczone i zapłaty tego podatku w deklaracji miesięcznej,
  • uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,
  • wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS,
  • nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.

Przyjęcie projektu ustawy przez rząd planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Zgodnie z przewidywaniami rządu, wdrożenie powyższych rozwiązań przyczyni się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich, pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów i usług w miejscu ich konsumpcji, a także zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.