Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który wprowadza m.in. obowiązek uiszczenia opłaty wynoszącej 0,25% wartości netto nabytych produktów przez podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obrobienia, przetworzenia lub dalszej odsprzedaży.

 

Nowa opłata (która zgodnie z założeniami ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2023 r.) zostanie nałożona na podmioty (i) prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych nabytych od producentów rolnych, (ii) które są jednocześnie podatnikami VAT.

Zakres produktów rolnych objętych opłatą jest bardzo szeroki oraz wyznaczony załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym wymieniono, m.in.:

  • mięso, 
  • ryby, 
  • produkty mleczarskie, 
  • tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, 
  • margarynę, 
  • słód, 
  • wino ze świeżych winogron i inne napoje na bazie fermentacji,
  • kawę, herbatę i przyprawy,
  • pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla
  • zwierząt.

Opłata będzie uiszczana za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po danym kwartale. Natomiast deklaracja na potrzeby nowej opłaty będzie składana dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (“KOWR”) do 26. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Za niespełnienie powyższych obowiązków projekt przewiduje kary pieniężne, które będą nakładane przez Dyrektora Generalnego KOWR. Co istotne, projekt w swojej treści (w odniesieniu do wpłat na Fundusz - tj. opłaty od produktów rolnych) odwołuje się do przepisów Ordynacji Podatkowej. Ustawodawca wprowadza więc kolejną daninę mającą charakter parapodatku (wraz z płynącymi z tego tytułu konsekwencjami).  

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, środki należne z tytułu opłaty będą zasilać działalność Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego następnie będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanych ich  upadłością. Przewiduje się, że roczne wpływy z opłaty maja wynosić ok. 167 mln złotych.