Preferencja IP Box dedykowana jest podatnikom CIT i PIT prowadzącym działalność, która kwalifikuje się jako działalność B+R w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych źródeł własności intelektualnej powstałych w wyniku prowadzonej działalności B+R, tj. chronionych patentem lub innym prawem chronionym na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego mają możliwość zastosowania stawki podatkowej w wysokości 5% w składanym zeznaniu rocznym.

Podatnik może korzystać z obniżonej stawki podatku przez cały okres trwania ochrony prawnej  kwalifikowanych IP. W stosunku do praw, które wymagają zgłoszenia lub rejestracji podatnik może stosować preferencyjną stawkę podatku od dnia zgłoszenia, czyli złożenia wniosku w celu rejestracji danego prawa. Jednakże, w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację, czyli we wszystkich tych przypadkach, gdzie nie udało się uzyskać ochrony prawnej dla danego IP podatnik będzie zobowiązany dokonać korekty złożonych zeznań i opodatkować dochód na zasadach ogólnych.