W dniu 15 marca 2023 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy dotyczącego obowiązkowego stosowania KSeF oraz projekty dwóch rozporządzeń wykonawczych do niej. 

 

Projekt w większości potwierdza i uszczegóławia zmiany, które były komunikowane przez Ministerstwo na stronie internetowej oraz na spotkaniach z przedstawicielami biznesu od czasu opublikowania poprzedniej wersji projektu ustawy na początku grudnia.

 

Kluczowe informacje i zmiany

Przesunięcie i fazowanie wprowadzenia obowiązku e-fakturowania. KSeF ma być obowiązkowo stosowany od 1 lipca 2024 r. (tj. pół roku później niż było to zapowiadane w grudniu). Dodatkowo podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku będą zobowiązani do korzystania z KSeF dopiero od 1 stycznia 2025.

Faktury na rzecz konsumentów poza KSeF. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C) będą wyłączone z zakresu obowiązkowej wysyłki do KSeF. Ustawodawca nie pozostawia w tym zakresie możliwości dobrowolnego wyboru e-fakturowania przez podatnika.

Doprecyzowanie zakresu obowiązku dla podatników zagranicznych. Podmioty posiadające na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o VAT) będą zobligowane do korzystania z KSeF, ale tylko w zakresie, w jakim to stałe miejsce uczestniczy w transakcji objętej fakturą.

Późniejsze wejście w życie sankcji za nieprawidłowości w KSeF. Kary pieniężne za nieprawidłowości przy wystawianiu e-faktur będą stosowane dopiero po pół roku obowiązywania e-fakturowania przez KSeF - tj. od 1 stycznia 2025. Katalog naruszeń oraz wysokość kar nie uległy zmianie (do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze lub do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem dla faktur bez podatku), ale zlikwidowano minimalne kwoty kar. 

Przesunięcie na 1 stycznia 2025 dotyczy też zniesienia możliwości wystawiania faktur za pomocą kas rejestrujących oraz wystawiania e-faktur uproszczonych w KSeF (gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro).

Likwidacja not korygujących, wycofanie z propozycji faktury korygującej. Z obiegu gospodarczego mają zostać wycofane noty korygujące. Ministerstwo zrezygnowało również z tzw. propozycji faktury korygującej, przedstawionej w poprzedniej wersji projektu ustawy. Tym samym jedynym sposobem poprawienia danych na fakturach będzie wystawienie faktury korygującej.

Kurs walutowy z dnia poprzedzającego utrzymany, jeśli faktura przesłana do KSeF kolejnego dnia. Wychodząc naprzeciw uwagom zgłaszanym przez podatników, przewidziano możliwość zastosowania kursu przeliczeniowego dla faktur wystawianych w walutach obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 (datę wystawienia), o ile faktura została faktycznie wystawiona czyli przesłana do KSeF najpóźniej następnego dnia po dacie z pola P_1.

Doprecyzowanie szczegółów dotyczących awarii. Oprócz trybu awarii KSeF, znanego z poprzedniej wersji projektu, wprowadzono także tzw. tryb offline dla problemów technicznych z wystawianiem e-faktur po stronie podatnika. 

  • W Biuletynie Informacji Publicznej będą zamieszczane informacje dotyczące okresu trwania niedostępności KSeF (prace serwisowe) oraz komunikaty dotyczące okresu trwania awarii KSeF. W przypadku braku takiej możliwości komunikaty będą ogłaszane w środkach społecznego przekazu. Przepisy potwierdzają, że w okresie trwania awarii faktury powinny być wystawiane zgodnie ze schemą e-faktury i dostarczane kontrahentom w uzgodniony sposób. Za datę wystawienia uznaje się datę z pola P_1, a datą otrzymania przez nabywcę tej faktury ma być data przydzielenia numeru identyfikacyjnego przez KSeF po okresie awarii. 
  • Potwierdzono również termin 7 dni od dnia zakończenia awarii na dostarczenie do KSeF faktur wystawionych w czasie jej trwania. Faktura korygująca do faktury wystawionej podczas trwania awarii będzie mogła być przeprocesowana przez KSeF dopiero po nadaniu numeru KSeF fakturze pierwotnej.
  • Z projektu przepisów usunięto określenie "sytuacji kryzysowej", jednak po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o awarii KSeF w środkach społecznego przekazu, w dalszym ciągu pozostanie możliwość wystawiania przez podatnika faktury w formie papierowej lub elektronicznej w przypadku braku innej możliwości.
  • W sytuacji awarii u podatnika, może on wystawić fakturę zgodną ze schemą e-faktury w trybie offline i dostarczyć do KSeF w następnym dniu roboczym.

Potwierdzenie obowiązku podania numeru identyfikacyjnego KSeF (lub identyfikatora zbiorczego) w komunikacie przelewu bankowego, na rzecz podatnika VAT czynnego, za fakturę ustrukturyzowaną. Dotyczy również podatnika innego niż nabywca towaru lub usługi, dokonującego płatności za faktury ustrukturyzowane wystawione na rzecz tego nabywcy. 

Doprecyzowanie obowiązku stosowania kodu weryfikującego (QR) dla faktur poza KSeF. Kodem weryfikacyjnym należy oznaczać zarówno wizualizacje e-faktur wykorzystywanych poza KSeF (np. wysyłanych jako pdf do odbiorcy zagranicznego), jak również faktury wystawiane w okresie trwania awarii KSeF, w trybie offline oraz wystawione w KSeF faktury VAT RR i korekty do nich.

Rodzaje transakcji wyłączone z KSeF. Zgodnie z projektem rozporządzenia, niektóre rodzaje transakcji mają zostać wyłączone z obowiązkowego e-fakturowania. Dotyczy to biletów autostradowych, jednorazowych biletów komunikacyjnych oraz usług kontroli i nadzoru ruchu lotniczego.

Dodatkowo poza kwestiami związanymi z KSeF, projekt ustawy zawiera pakiet regulacji związanych z koncepcją wprowadzenia wyłącznie elektronicznej obsługi: wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) poprzez rozbudowę i dostosowanie odpowiednich systemów (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC). 

***

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, ustawa ma zostać opublikowana w III kwartale 2023 roku, a większość przepisów ma wejść w życie od 1 lipca 2024. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem przy dostosowaniu Państwa systemów informatycznych do finalnego kształtu zmian przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, zapraszamy do kontaktu.