English

 

W dniu 21 października 2022r. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, która stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. Dyrektywy SUP / plastikowej. Zapewne takich ruch stanowi reakcję na działania ze strony Komisji Europejskiej, która wezwała wybrane państwa członkowskie do jak najszybszej implementacji dyrektywy plastikowej. 

 

Prawodawca pozostaje także przy wcześniejszych planowanych datach wprowadzenia ustawy w życie, które z pewnymi wyjątkami obowiązywać będą już od 1 stycznia 2023 r. (a właściwie co do zasady w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw).  

Projekt ten, po konsultacjach publicznych i opiniowaniu, jest procedowany w Komisji prawniczej RCL. 

Jest to kontynuacja założeń o których pisaliśmy we wcześniejszym artykule dotyczącym omawianej dyrektywy. O tym jakie najważniejsze postanowienia zaczną obowiązywać po wejściu ustawy pisaliśmy wcześniej.

 

Jakie są główne założenia ,,Dyrektywy plastikowej”?

  • Zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym.
  • Trwałe zmniejszenie stosowania produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych oraz ograniczenie wprowadzenia do obrotu niektórych z nich.
  • Obowiązek umieszczania na wybranych produktach informacji/oznakowania o odpowiednich metodach gospodarowania odpadami powstałymi z tych produktów lub o niewskazanych sposobach unieszkodliwiania tych odpadów, a także o obecności tworzyw sztucznych w tych produktach i o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko.
  • Stymulowanie popytu na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poprzez określenie minimalnej zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w nowych produktach.
  • Zwiększenie maksymalnego limitu wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele związane z rozwojem i utrzymaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
  • Wprowadzenie systemu ewidencji i sprawozdawczości produktów objętych projektowanymi przepisami. Sprawozdanie będzie składane za każdy rok w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i obejmie min. informacje o wprowadzonych do obrotu ilościach produktów objętych projektowanymi przepisami, o ilościach zebranych odpadów powstałych z tych produktów, a także o zmniejszeniu stosowania, bądź braku takiego zmniejszenia, produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Obecna wersja projektu pozostała również przy założeniu wprowadzenia wysokich kar za niestosowanie się do przepisów, które sięgać będą nawet do 500 000 złotych oraz w przypadku niewykonania decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty dla  jednostek handlu detalicznego, handlu hurtowego lub jednostek gastronomicznych, w których oferowane są opakowania jednorazowego użytku.

Nowe przepisy mają zrewolucjonizować obszary zarówno projektowania, produkcji, jak i użytkowania opakowań, co przyczynić się ma do zwiększenia recyklingu oraz refleksyjnej postawy konsumentów korzystających z przedmiotów jednorazowego użycia.  

Pięć minut w rękach, kilkaset lat na dnie oceanu – taka jest historia większości plastikowych opakowań, czy dzięki nowym regulacjom ten scenariusz się zmieni?