Rząd przedstawił projekt regulacji, który przewiduje wprowadzenie dopłat do ogrzewania dla gospodarstw domowych oraz wybranych podmiotów (wspólnot mieszkaniowych, szpitali, szkół itp.).

 

Aby skorzystać z dopłat wskazani odbiorcy ciepła (z wyłączeniem gospodarstw domowych) będą zmuszeni złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających ich do otrzymania dopłaty, jak również będą musieli podać szacunkową ilość ciepła w podziale ujętym w projekcie. Brak złożenia takiego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie oznaczać również brak możliwość uzyskania dopłaty. Jednocześnie odbiorcy ciepła będą zmuszeni do informowania o każdej zmianie w zakresie złożonego oświadczenia (np. w ilości odebranego ciepła).

Z kolei wytwórcy ciepła będą mogli ubiegać się o rekompensatę za każdy miesiąc w okresie stosowania systemu dopłat (od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.) poprzez złożenie wniosku do właściwego organu.

Projekt wpłynął już do Sejmu, gdzie powinien zostać rozpatrzony podczas wrześniowych obrad Parlamentu.

Rozwiązanie zaproponowane przez rząd wprowadza mechanizm, który będzie polegał na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej na poziomie:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego i
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. 

Projekt przewiduje również wprowadzenie jednorazowych dodatków dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.