Rada Unii Europejskiej mając na uwadze obecną sytuację związaną z dalszym ograniczaniem dostaw gazu do unijnych państw, zaprezentowała projekt rozporządzenia w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz.

 

Przedmiot i zakres rozporządzenia obejmuje poprawę koordynacji, monitorowania i sprawozdawczości w zakresie krajowych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz oraz możliwość ogłoszenia przez Radę na wniosek Komisji unijnego stanu alarmowego jako specyficznego stanu kryzysowego co spowodowałoby obowiązkowe zmniejszenie zapotrzebowania w całej UE.

Rozporządzenie przewiduje również dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz przez państwa członkowskie, które mają dołożyć wszelkich starań aby zmniejszyć własne zużycie gazu w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 o co najmniej 15% w porównaniu ze średnim zużyciem gazu w okresie od 1 sierpnia do 31 marca w ciągu pięciu lat poprzedzających wejście w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie prawdopodobnie dziś ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie przez Radę unijnego stanu alarmowego jest możliwe w przypadku uznania, że występuje znaczne ryzyko poważnego niedoboru dostaw gazu lub występowania nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowanie na gaz. Jeżeli Rada ogłosi unijny stan alarmowy, każde państwo członkowskie jest zobowiązane do zmniejszenia swojego zużycie gazu.

Państwa członkowskie mają swobodę wyboru odpowiednich środków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania. Środki te muszą jednak być jasno określone, przejrzyste, proporcjonalne i weryfikowalne.

Podczas koordynacji środków zmniejszających zapotrzebowanie państwa członkowskie współpracują ze sobą w ramach każdej z odpowiednich grup ryzyka.

Najpóźniej do dnia 1 maja 2023 r. Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia w świetle ogólnej sytuacji w zakresie dostaw gazu do Unii i przedstawi Radzie sprawozdanie z głównych ustaleń tego przeglądu. Na podstawie tego sprawozdania Komisja może w szczególności zaproponować przedłużenie obowiązywania niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie to wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.