Organ wydający:
WSA Warszawa
Data:
2020-01-28

To pierwsze rozstrzygnięcie sądowe potwierdzające prawo PGK do korzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe w sytuacji, gdy spółki tworzące PGK i prowadzące prace B+R odnotowują stratę lub mają niewystarczający dochód do dokonania odpisu z tytułu ulgi B+R

Jan Tokarski, Partner, Doradztwo podatkowe
Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest uprawniona do dokonania odpisu z tytułu ulgi B+R nawet w sytuacji, gdy pojedyncze spółki tworzące PGK odnotowują jednostkową stratę lub mają niewystarczający dochód. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął korzystne dla podatnika stanowisko jednocześnie stwierdzając, że stanowisko Dyrektora KIS jest w całości sprzeczne z wykładnią językową, systemową i celowościową przepisów w zakresie PGK i ulgi B+R. 

Jest to bardzo korzystny wyrok dla podatników, zgodny z przepisami, doktryną i celem wprowadzenia ulgi B+R.

Tło sprawy

Podatnik będący PGK wniósł do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, że PGK będzie uprawniona do odliczenia z tytułu ulgi B+R kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R realizowanej przez spółki tworzące PGK, zarówno w sytuacji, gdy spółki prowadzą działalność B+R na swoje własne potrzeby, jak też na rzecz innych spółek tworzących PGK. W szczególności PGK chciała uzyskać potwierdzenie prawa do dokonania odpisu z tytułu ulgi B+R w sytuacji, gdy niektóre ze spółek, które prowadzą działalność B+R i ponoszą koszty kwalifikowane do ulgi B+R, zanotują ujemny wynik jednostkowy lub wynik jednostkowy niższy od kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych przez daną spółkę.

Zdaniem wnioskodawcy, jeśli suma dochodów oraz strat wszystkich podmiotów wchodzących w skład PGK przewyższa wartość potencjalnego odpisu z tytułu ulgi B+R, uwzględniającego koszty kwalifikowane poniesione przez spółki, które zanotowały jednostkową stratę lub niewystarczający dochód, PGK ma prawo skorzystać z odliczenia z tytułu ulgi B+R na poziomie rozliczenia podatkowego całej grupy.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko PGK za nieprawidłowe, twierdząc, że spółki tworzące PGK, jako odrębni podatnicy są zobowiązani do ustalenia przychodów i kosztów podatkowych, według zasad podatkowych dotyczących wszystkich podatników. W związku z powyższym, organ interpretacyjny uznał, że PGK jest uprawniona do dokonania odliczenia z tytułu ulgi B+R kosztów kwalifikowanych działalności B+R ponoszonych przez spółki, ale tylko w kwocie, w jakiej przysługuje odliczenie dla danej spółki z PGK. W sytuacji, gdy dana spółka poniosła za rok podatkowy stratę albo wielkość jej dochodu jest niższa od kwoty przysługujących jej odliczeń, to tym samym PGK nie ma prawa do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, gdyż spółka odnotowująca stratę nie może skorzystać z Ulgi B+R.

Dyrektor KIS uznał także, że rozliczenia pomiędzy spółkami PGK w związku z realizacją prac B+R na zlecenie innych spółek z PGK stanowią zwrot kosztów kwalifikowanych. Tym samym Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że PGK nie jest uprawniona do dokonania odliczenia z tytułu ulgi B+R uwzględniającego kosztów sfinansowanych we wzajemnych rozliczeniach spółek.

Stanowisko WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację i w całości zgodził się z podejściem strony skarżącej. Stwierdził, że Dyrektor KIS dokonał błędnej wykładni przepisów ustawy o CIT regulujących zasady korzystania z ulgi B+R i funkcjonowania PGK.

WSA wskazał, że stanowisko przyjęte przez Dyrektora KIS pomija odrębność prawnopodatkową podatkowej grupy kapitałowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Poszczególna spółka z PGK, z uwagi na brak statusu podatnika, nie może na własne potrzeby wyliczyć „własnej” podstawy opodatkowania, od której dokonywałaby odliczenia w ramach ulgi B+R. Z uwagi na fakt, że to PGK przysługuje prawo do rozliczenia ulgi B+R (czego nie zakwestionował Dyrektor KIS), to należy uznać, że zsumowane koszty kwalifikowane działalności B+R ponoszone przez poszczególne spółki należy uwzględnić w kalkulacji dopiero po ustaleniu podstawy opodatkowania podatnika, a więc na poziomie rozliczeń podatkowych prowadzonych przez PGK.

WSA stanowczo potwierdził, że jeśli suma dochodów oraz strat wszystkich podmiotów wchodzących w skład PGK (dochód PGK) przewyższa sumę kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez spółki, które zanotowały jednostkową stratę lub wynik jednostkowy niższy od kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych przez daną spółkę, to PGK ma prawo do skorzystania z ulgi B+R, w której uwzględni także wydatki poniesione przez podmioty wykazujące jednostkową stratę lub wynik jednostkowy niższy od kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych przez daną spółkę.

Jednocześnie WSA uznał, że wzajemne rozliczenia pomiędzy spółkami PGK nie mogą zostać uznane za zwrot / refundację kosztów działalności B+R, która wyklucza takie koszty z kalkulacji odpisu z tytułu ulgi B+R. Tym samym WSA potwierdził prawo PGK do uwzględnienia takich kosztów w kalkulacji odpisu z tytułu ulgi B+R.

Komentarz PwC

Interpretacja przepisów o uldze B+R i PGK zaprezentowana przez Dyrektora KIS nie wynika zarówno z ich literalnej, systemowej, jak i celowościowej wykładni. Ponadto, jest ona sprzeczna z dotychczas stosowaną przez organy interpretacyjne wykładnią przepisów dot. ulgi na nowe technologie, a zatem ulgi konstrukcyjnie zbliżonej do Ulgi B+R.

Dlatego też, rozstrzygnięcie WSA jest niezwykle ważne dla podatników będących PGK. Kwestionuje daleko idące i nieznajdujące podparcia w przepisach wnioski organu podatkowego, jasno klarując sytuację podatkową PGK. Odmienna interpretacja powołanych regulacji ustawy o CIT prowadziłaby do nieuzasadnionej dyskryminacji podatników, jakimi są podatkowe grupy kapitałowe. Nie mogłyby one w pełni skorzystać z Ulgi B+R, gdyż byłyby zobowiązane do ograniczania odliczeń w zależności wyników jednostkowych podmiotów je tworzących. Jednocześnie takie podejście pozbawiłoby zasadności funkcjonowania instytucji podatkowych grup kapitałowych na gruncie ustawy o CIT.