31 stycznia 2023 roku upływa termin na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości do lokalnych organów podatkowych. Dla podatników to ostatni dzwonek, aby zadbać o odpowiednie przygotowanie stosownych danych i wypełnienie deklaracji.

 

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.

 

Jaki obowiązuje druk deklaracji?

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2019 r. Minister Finansów ujednolicił wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, który obecnie składa się z deklaracji (DN-1) oraz załączników wskazujących przedmioty opodatkowania (ZDN-1) i przedmioty zwolnione z opodatkowania (ZDN-2). Jednolity wzór deklaracji wymaga od podatnika wskazania danych teleadresowych organu i identyfikacyjnych podatnika oraz szczegółowego wyliczenia podatku (z podziałem na wszystkie kategorie gruntów, budynków i budowli) wraz z ratami. 

Jednocześnie wymagane jest również w załącznikach do deklaracji szczegółowe określenie przedmiotów opodatkowania, co może powodować swego rodzaju trudności, np. przy ustaleniu numerów działek ewidencyjnych, na których znajdują się budynki oraz budowle, a w szczególności obiekty liniowe, np. wszelkiego rodzaju rurociągi lub sieci. Najnowsza praktyka pokazuje, że organy podatkowe szukając dodatkowych przychodów podatkowych coraz częściej bardzo wnikliwie weryfikują poprawność danych wykazanych w deklaracji, dlatego ich prawidłowe wypełnienie z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia.

 

Jakie obowiązują stawki podatkowe?

W myśl Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, przy czym nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych corocznie obwieszczanych przez Ministra Finansów. Przypomnijmy, że w roku 2023 w porównaniu do poprzedniego nastąpił kilkunastoprocentowy wzrost tych stawek, co przełoży się zarówno na dochody gmin, jak i obciążania po stronie podatników. 

Tym bardziej, warto również corocznie wnikliwie sprawdzać podjęte uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w celu potwierdzenia czy poza ustawowymi nie obowiązuje lokalne zwolnienie z podatku od nieruchomości, np. na wybrane przedmioty opodatkowania lub związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, z których podatnik mógłby skorzystać.

 

W jaki sposób składać deklaracje?

Deklarację na podatek od nieruchomości należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Można tego dokonać w sposób tradycyjny, tj. wydrukowaną, wypełnioną i właściwie podpisaną deklarację złożyć wraz z załącznikami osobiście lub nadać przekazem pocztowym do gminy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych umożliwia również składanie deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Niezależnie od sposobu złożenia deklaracji, należy pamiętać, aby była ona podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podatnika lub właściwie umocowanego pełnomocnika (papierowo lub elektronicznie). W przypadku, gdy w imieniu podatnika deklarację składa pełnomocnik nie wystarczy pełnomocnictwo szczególne (PPS-1), dlatego powinien on posiadać pełnomocnictwo na właściwym formularzu, tj. przy deklaracjach składanych elektronicznie - UPL-1 (lub pełnomocnictwo ogólne - PPO-1) albo papierowo - UPL-1P.

 

Jakie narzędzie wybrać do składania deklaracji?

Przygotowanie deklaracji na podatek od nieruchomości może dostarczyć sporych problemów. Aby usprawnić ten proces zespół PwC stworzył specjalnie dedykowaną aplikację – Real Estate Tax Tool. Narzędzie jest domyślnie wyposażone w bazę danych zawierającą stawki podatku od nieruchomości we wszystkich gminach w Polsce oraz dane teleadresowe organów podatkowych, dlatego po stronie podatnika pozostaje jedynie wprowadzenie swoich danych identyfikacyjnych oraz przedmiotów opodatkowania. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji przez podatnika deklaracje wraz z załącznikami zostaną wygenerowane automatycznie.

 

Jak poprawnie ustalić przedmiot opodatkowania?

Zróżnicowane podejście organów podatkowych do sposobu opodatkowania wybranych obiektów oraz dynamicznie zmieniające się orzecznictwo sądów administracyjnych sprawia, że przed złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości każdy podatnik powinien dokonać skrupulatnej analizy swojego majątku zarówno tego powstałego w minionych 12 miesiącach, jak i wykazywanego od lat.

Właściwe określenie sposobu wykorzystywania gruntów, klasyfikacja obiektów budowlanych jako budynek lub budowla, możliwość zastosowania wybranych zwolnień ustawowych – to tylko niektóre kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy wypełnieniu deklaracji. Wyniki dokonanego przeglądu mogą wykazać czy wobec szybko zmieniających się trendów orzeczniczych od lat nieweryfikowane podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie są zawyżone, a w efekcie czy podatnikowi nie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami zespołu PwC w zakresie podatku od nieruchomości, które być może okażą się pomocne w opisywanym procesie lub bezpośrednio do kontaktu z nami w celu uzyskania naszego wsparcia w tym zakresie.