W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustaw o CIT, wymianie informacji z innymi państwami, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Zakres nowelizacji przepisów

Opublikowany przez rząd i przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy związany jest z implementacją europejskiej dyrektywy ATAD 2, a także uzupełnieniem przepisów wynikających z dyrektywy MDR. Wprowadzane zmiany mają na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w ramach kwalifikacji struktur hybrydowych, prowadzących do podwójnego odliczenia lub odliczenia bez ujęcia w dochodzie. Nowelizacja obejmuje rozwiązania, które dadzą organom podatkowym możliwość odmowy odliczenia danej płatności, kosztów lub straty albo nałożenia obowiązku ujęcia płatności w dochodzie podatnika. Projekt przewiduje także włączenie do porządku prawnego regulacji wprowadzających cztery kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Zmiany w zakresie MDR

Projektowana ustawa stanowi uzupełnienie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych, stanowiących implementację dyrektywy MDR. Nowelizacja nakłada na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw członkowskich, jak również Komisji Europejskiej. Określa również zakres, sposób i termin przekazania takich informacji.

Projekt przewiduje również zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Obecnie do retrospektywnego raportowania zobowiązani są promotor lub korzystający. Nowelizacja przewiduje objęcie tym obowiązkiem również wspomagającego. Będzie to dotyczyło tych schematów podatkowych o charakterze transgranicznym, które dotychczas nie zostały zaraportowane przez promotorów lub korzystających.

Ponadto, zmiany przewidują rozszerzenie listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Zostanie ona powiększona o unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Porozmawiajmy

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt: