Prezes Urząd Regulacji Energetyki wszczyna kontrole i postępowania w zakresie podmiotów, które nie dopełniły obowiązków sprawozdawczych związanych z odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

 

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny to mechanizm nakładający obowiązek na 

  • wytwórców energii elektrycznej, np. wykorzystujący energię słoneczną (przy uwzględnieniu wyłączeń wskazanych w ustawie) oraz 
  • spółki prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną

aby przekazywali część swoich przychodów z tej działalności na Fundusz. 

Jest on wykorzystywany do wyrównywania różnicy między ceną rynkową sprzedanej energii elektrycznej a ustawowym limitem ceny, a także do finansowania innych działań związanych z rynkiem energii elektrycznej.

Podmioty objęte opisywanym mechanizmem są zobowiązane do uiszczania co miesiąc właściwej kwoty odpisu oraz złożenia sprawozdania dokumentującego dokonane obliczenia oraz przyjęte dane.

Co ważne, w związku z nowelizacją ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 rok (Dz.U.2022.2243) od 1 września 2023 r. zmianie uległy kary za niewypełnianie obowiązków związanych z odpisem na Fundusz. 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, kara pieniężna zarówno za nieskładanie sprawozdań, jak i nieuiszczanie odpisu wynosi aż do 15% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Źródło: Komunikat Prezesa URE