Ministerstwo Rozwoju w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zaprezentowało założenia do projektu zmian w zakresie przepisów środowiskowych. Zgodnie z koncepcją resortu wybrane dane zawarte w Jednolitym Pliku Kontrolnym mają znaleźć się również w dokumentach elektronicznych umieszczonych w Bazie Danych o Odpadach.

Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę, że udział szarej strefy w sektorze gospodarki odpadami stale zwiększa się. Jednocześnie powyższe działanie oprócz negatywnego oddziaływania na środowisko powodują również uszczuplenie dochodów budżetu państwa zarówno z tytułu podatku VAT jak i CIT/PIT. Wartość szarej strefy w tym zakresie jest szacowana od 2,7 mld zł do 6 mld zł.

W związku z powyższym, resort zaproponował rozwiązanie polegające na połączeniu danych zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym z danymi zawartymi w Bazie Danych o Odpadach („BDO”). 

 

Projektowana zmiana

W związku z powyższym resort proponuje, aby wystawca dokumentów elektronicznych generowanych w BDO dodatkowo wprowadzał numer faktury VAT, która ma dokumentować płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. Jeżeli usługa składająca się z kilku czynności będzie dokumentowana wyłącznie jedną fakturą VAT, wówczas jej numer należy umieścić każdorazowo na:

  • KPO – karcie przekazania odpadów;
  • KPOK – karcie przekazania odpadów komunalnych;
  • DPR – dokumencie potwierdzającym recykling;
  • DPO – dokumencie potwierdzającym odzysk.

I odwrotnie: jeżeli czynność będzie dokumentowana więcej niż jedną fakturą VAT, wówczas wszystkie numery tych faktur powinny się znaleźć w dokumentach potwierdzających gospodarowanie odpadami. Powyższe pozwoli na większą kontrolę systemu gospodarowania odpadami przez Krajową Administrację Skarbową oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

 

Konsekwencje dla firm

Planowane zmiany w oczywisty sposób wpłyną na każdego z przedsiębiorców, który wytwarza odpady i który jest obowiązany do gospodarowania nimi.

Projekt nie został jeszcze opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, niemniej już teraz warto przeanalizować proces elektronicznego generowania dokumentacji niezbędnej w gospodarowaniu odpadami w celu identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości, a także możliwości automatyzacji procesów związanych z wykorzystywaniem danych pochodzących z Jednolitego Pliku Kontrolnego w dokumentach umieszczonych w Bazie Danych o Odpadach.