English

 

Już niedługo podatnicy CIT zostaną zobowiązani do przesyłania ksiąg rachunkowych organom podatkowym w formie opartej o obecne JPK-KR (tzw. JPK-CIT). Opublikowany 29 listopada 2023 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia nakłada na podatników dodatkowe obowiązki w tym zakresie. Ministerstwo Finansów udostępniło również nową strukturę logiczną JPK-KR. W praktyce oznacza to, że organy podatkowe będą mogły jeszcze skuteczniej typować podmioty do kontroli. Podatnicy mają już niewiele czasu na to, by przygotować się do zmian.

 

Proponowana nowa struktura logiczna przedstawiająca dane do raportowania zawiera znacznie więcej elementów obligatoryjnych niż obecnie funkcjonująca struktura JPK-KR, a dodatkowo stawia podatnikom liczne wyzwania systemowe, procesowe i techniczne.  

Wprowadzane zmiany legislacyjne spowodują po stronie przedsiębiorców konieczność dostosowania systemów finansowo-księgowych i/lub wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w celu przygotowania się do przedmiotowych wymagań. Należy też zweryfikować aktualny sposób rozliczeń CIT i sam proces kalkulacji CIT.  Podatnicy, którzy nie dostosują się do nowych wymogów mogą mieć problemy z wysyłką JPK-CIT lub też narazić się na spór z organami podatkowymi, które mogą zakwestionować sposób kalkulacji podatku. Dla pierwszych podatników tzw. JPK-CIT trzeba będzie złożyć za 2025 rok, co może oznaczać (w zależności od stosowanych rozwiązań technologicznych) konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań z początkiem 2025 roku. W takim wypadku na przygotowanie pozostaje tylko rok 2024.

Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy będą musieli dodatkowo uzupełnić księgi w szczególności o:

 • dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika;
 • na poziomie Dziennika dla faktur wystawionych w KSeF - numer identyfikujący fakturę lub fakturę korygującą w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF);
 • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe, na poziomie węzła  ZOiS, wykazywane według właściwego dla danego podmiotu słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe (określonego rozporządzeniem);
 • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w tym o m.in.:
  • numer identyfikujący fakturę w KSeF, o ile został nadany (w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy);
  • określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji.
 • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym - jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, oznacza to obowiązek wskazania:
  • kosztów podatkowych niebędących kosztem bilansowym,
  • kosztów bilansowych niebędących kosztem podatkowym,
  • przychodów podatkowych niebędących przychodem bilansowym,
  • przychodów bilansowych niebędących przychodem podatkowym,
  • przychodów niepodlegających opodatkowaniu,
  • kosztów związanych z przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu,
  • dochodów wolnych od podatku.

Projekt rozporządzenia jest aktualnie na etapie opiniowania i dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z kolei propozycję nowej struktury logicznej JPK-KR można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Do 29 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w sprawie nowej struktury logicznej, co oznacza że ostateczna wersja może różnić się od tej zaproponowanej.

Nasz zespół jest gotowy, żeby wesprzeć Państwa w przygotowaniu się do zmian.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych postępach prac.