English

 

22 czerwca 2022 r. Parlament Europejski zaakceptował zmienioną wersję projektu regulacji w sprawie funkcjonowania granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism, "CBAM").

 

Zakres regulacji, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. został rozszerzony o nowe sektory:

  • chemikalia organiczne,
  • wodór,
  • amoniak bezwodny,
  • amoniak w roztworze wodnym,
  • tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytworzone.

Tym samym oprócz dotychczasowych produktów:

  • cement,
  • energia elektryczna,
  • nawozy, produkty
  • przemysłu hutniczego,
  • aluminium

pojawiły się nowe produkty, które nie zostały wcześniej ujęte. Regulacja będzie również stopniowo wdrażać pozostałe sektory przemysłowe, w tym wszystkie sektory objęte dyrektywą 2003/87/WE do 1 stycznia 2030 roku.

Ponadto, Komisja Europejska ma ustanowić ujednolicony organ, który ma przeprowadzić wdrożenie oraz nadzór nad projektem CBAM - urząd ds. CBAM. Organ CBAM będzie odpowiedzialny za udzielanie zezwoleń na import towarów do obszaru celnego UE, przegląd deklaracji CBAM oraz nakładanie kar finansowych za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Nowelizacja położyła większy nacisk na ramy czasowe CBAM, wymuszając osiągnięcie zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku. 

Pierwszym obowiązkiem, który będzie zmuszony zrealizować importer towarów objętych regulacją CBAM będzie złożenie sprawozdań kwartalnych. Ten obowiązek będzie miał zastosowanie już od 1 stycznia 2023 r.