Wyniki: {{totalCount}}

Sortuj:
loading

English

Spis Treści

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo

Zbieranie danych osobowych

Pliki cookies

Wykorzystywanie danych osobowych

Marketing

Podstawa prawna przetwarzania

Przechowywanie danych

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Administrator danych i dane kontaktowe

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Dostęp do danych osobowych

Zmiana danych osobowych

Wycofanie zgody

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Skargi

Zmiany niniejszego dokumentu

 

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w PwC (dalej „my”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania PwC.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. PwC przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Wróć do spisu treści

 

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych klientów podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001: 2013.

Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Wróć do spisu treści

 

Zbieranie danych osobowych

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe zazwyczaj mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na tych stronach. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w części dotyczącej Plików cookies.

Od osób odwiedzających nasze strony internetowe otrzymujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu (na przykład w przypadku, gdy dana osoba zapisuje się na nasz newsletter). Odwiedzający mogą też wysłać nam maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).

W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Wróć do spisu treści

 

Pliki cookies

Pliki "cookies" (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.

Przed zarejestrowaniem się na naszej stronie, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na stronie, można usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).

Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie dotyczącej plików cookies.

Wróć do spisu treści

 

Wykorzystywanie danych osobowych

W przypadku, gdy odwiedzający podaje nam dane osobowe, wykorzystamy je do celów, dla których zostały nam przekazane, zgodnie z informacją podaną poniżej:

  • rejestracja w niektórych obszarach witryny, które wymagają autoryzacji dostępu;
  • zapisanie się na otrzymywanie informacji (newsletter);
  • dystrybucja publikacji/ materiałów;
  • przesyłania odpowiedzi na przesłane zapytania;
  • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej;
  • administrowanie i zarządzanie naszą stroną, w tym potwierdzanie i poświadczenie tożsamości oraz zapobieganie uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do zastrzeżonych części, treści premium lub innych usług dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników; oraz
  • agregowanie danych do celów analizy i ulepszenia działania strony internetowej.

Wróć do spisu treści

 

Marketing

O ile nie wskazano inaczej, możemy również wykorzystywać dane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, aby przekazać informacje o działalności PwC, usługach i wydarzeniach, oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników. Każdorazowo użytkownik może w dowolnym m momencie zrezygnować z naszej listy mailingowej, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją "Anuluj subskrypcję" poniżej.

Na naszych stronach nie zbieramy ani nie gromadzimy danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich. W przypadku, gdy informacje takie mogą zostać podane innej firmie niż firma z sieci PwC, odwiedzający musi najpierw wyrazić zgodę.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli odwiedzający zdecydują się zrezygnować z list mailingowych lub rejestracji, dostarczymy instrukcje, na odpowiedniej stronie internetowej lub w komunikatach dla naszych gości, lub za pośrednictwem maila wysłanego na adres pl_privacy@pwc.com.

Wróć do spisu treści

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Na przykład, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych wysyłamy materiały marketingowe dostosowane do preferencji osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych nie przeważa automatycznie nad prawami osób, których dane dotyczą – nie przetwarzamy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Wróć do spisu treści

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do celów dla których zostały zebrane lub zgodne z wymogami prawa, (np. przez okres naszej relacji z daną osobą).

Na przykład informacje kontaktowe dotyczące odwiedzających (takie jak informacje wygenerowane podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu do obszarów w witrynie) będą przechowywane tak długo, jak długo będą wymagane informacje, aby całkowicie obsłużyć żądanie kontaktu lub dopóki użytkownik nie zażąda usunięcia tych informacji. Informacje o listach adresowych, punktach dyskusji i wiadomościach e-mail są przechowywane tylko przez okres czasu uznany za uzasadniony, aby ułatwić zgłoszenie odwiedzającego.

Wróć do spisu treści

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Zgodnie z naszą polityką nie udostępniamy informacji umożliwiających identyfikację osób stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jeśli nie jest to wyraźnie wymagane przez użytkownika lub w inny sposób określony w tej sekcji. W takich przypadkach, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe, które zostały zebrane przez PwC mogą zostać ujawnione innym firmom członkowskim w sieci firm PricewaterhouseCoopers, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu, w którym użytkownik udostępnił nam informacje. Przesyłając dane osobowe poprzez tę stronę, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazanie takich danych w celu realizacji tego typu dobrowolnych zapytań.

Dane te nie są udostępniane żadnym firmom członkowskim z sieci firm PricewaterhouseCoopers w celach drugorzędnych lub niepowiązanych z celami do których zostały zebrane, ani też nie są udostępniane osobom trzecim, jeśli nie zostało to określone w momencie pozyskania danych.

Wróć do spisu treści

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest PwC Polska Sp. z o.o. lub inna firma PwC wymieniona tutaj, która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiotem, z którym się kontaktowano.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów  przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

 

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska

 

Inspektor  Ochrony Danych

Adres e-mail: pl_privacy@pwc.com

Tel.: +48 22 746 4000

Wróć do spisu treści

 

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji.

Wróć do spisu treści

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie maila na adres pl_privacy@pwc.com.

Wróć do spisu treści

 

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres pl_privacy@pwc.com lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

Wróć do spisu treści

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Generalnie nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody (gdyż zwykle działamy w oparciu o inne podstawy prawne). Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres pl_privacy@pwc.com lub aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

Wróć do spisu treści

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Wróć do spisu treści

 

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres pl_privacy@pwc.com.

Wróć do spisu treści

 

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres opinia@pl.pwc.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.uiodo.gov.pl.

Wróć do spisu treści

 

Zmiany niniejszego dokumentu

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 14.12.2018.

Wróć do na góre strony